Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Groningen

Regio Groningen


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 (CentERdata, april 2017)
Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio Groningen.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw
Ouderen zijn relatief oververtegenwoordigd. Deze leeftijdsopbouw betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
Het rapport laat zien dat de werkgelegenheid op landelijk niveau de komende jaren daalt. In de regio Groningen daalt deze sterker. In 2022 zal ten opzichte van 2017 ongeveer 11% van de huidig beschikbare werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs in Noord- en Oost-Groningen zijn verdwenen.

Vervangingsvraag
Opvallend is dat de vervangingsvraag in Centraal-Groningen na 2018 relatief snel daalt. Noord-Groningen wordt met een relatief hoge vervangingsvraag geconfronteerd wordt. De andere RPA-regio’s schommelen rond het landelijk gemiddelde.

Instroom
De instroom van leraren neemt naar verwachting af, in Centraal-Groningen sterk. Kijkend naar de te verwachten instroom als percentage van de werkgelegenheid zien we dat Noord-Groningen, naast een relatief hoge vervangingsvraag ook een relatief hoge instroom kent.

Vacatures
In alle RPA-regio’s is sprake van afnemend aantal onvervulde vacatures na 2018, waarbij Centraal-Groningen in het begin een (in absolute zin) wat groter tekort kent, maar dit betreft ook de grootste RPA-regio wat werkgelegenheid betreft. Hoewel Centraal-Groningen in absolute zin een groter tekort zal kennen, loopt de regio in relatieve zin aardig in de pas met de andere noordelijke RPA-regio’s. De vacaturegraad in de regio Groningen zal overigens naar verwachting na 2018 beduidend lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Daarmee lijkt de tekortenproblematiek op termijn mee te gaan vallen.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. Alleen voor Duits nemen de tekorten gedurende de ramingsperiode nog duidelijk verder toe. De vakken Informatica en Klassieke Talen geven kleinere tekorten te zien, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn betekent dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn. In 2022 zijn de tekorten voor deze vakken naar verwachting gestegen of gelijk gebleven.


Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 (september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Groningen? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Groningen gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen

Het aantal leerlingen in de regio Groningen is tussen 2010 – 2014 met 5,7 procent toegenomen, tot 43.753 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 39.882 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in 2014 in deze regio zit in een brugjaar.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 11 fte afgenomen tot 2.684 fte in 2013. Tussen 2014 - 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 9,1 procent af, tot 2.406 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
32 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken Duits, scheikunde en Nederlands wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn Duits, wiskunde en scheikunde.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent Engels, Nederlands en economie.