Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Groningen

Regio Groningen


Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)

Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Groningen blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 30 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken Duits en wiskunde. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is bijna 32 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In Centraal-Groningen wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (88 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Groningen


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Groningen. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Noord-Groningen, Oost-Groningen en Centraal-Groningen. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Dit zien we ook in de regio Groningen. Centraal- Groningen volgt min of meer het landelijke beeld, terwijl in Oost-Groningen de werkgelegenheid voor leraren tussen 2018 en 2023 naar verwachting met ongeveer 12 procent daalt. In Noord-Groningen zien we in dezelfde periode een daling van circa 9 procent. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 2.425 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Opvallend is dat de vervangingsvraag in Centraal-Groningen na 2020 relatief hard daalt. Een daling zien we ook, weliswaar in mindere mate, in de RPA-regio Oost-Groningen, terwijl de vervangingsvraag in de RPA-regio Noord-Groningen min of meer stabiel blijft. Het aantal fte verschilt wel per RPA-regio. Zo heeft de RPA-regio Centraal-Groningen in 2023 een vervangingsvraag van 74 fte, terwijl deze in de RPA-regio Oost-Groningen uitkomt op 26 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in de RPA-regio Noord-Groningen hoger is dan het landelijk gemiddelde. De vervangingsvraag in de RPA-regio’s Oost-Groningen en Centraal-Groningen ligt rond het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in Centraal-Groningen neemt de komende jaren naar verwachting af. In de andere twee regio’s is deze naar verhouding stabieler. De absolute omvang van de instroom is met 13 fte in 2023 het laagst in de RPA-regio Noord-Groningen. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom in Noord-Groningen hoger is dan het landelijke gemiddelde, terwijl in de andere twee RPA-regio’s de instroom lager is dan het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In alle RPA-regio’s is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. Wel is de stijging in Noord-Groningen minimaal: van 4 fte naar 5 fte tussen 2018 en 2023. Centraal-Groningen kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort, maar dit is ook de grootste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de RPA-regio Noord-Groningen in relatieve zin het grootste tekort zal kennen. De relatieve onvervulde vraag in de RPA-regio’s Centraal- en Oost-Groningen zal lager zijn dan het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Voor Duits komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 7 fte. De vakken Informatica en Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een beperkt tekort, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten in relatieve zin wel groot zijn.