Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Haaglanden en Rijn Gouwe

Regio Haaglanden en Rijn Gouwe


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 (CentERdata, april 2017)
Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio's Haaglanden en Rijn Gouwe.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw
Ouderen zijn relatief oververtegenwoordigd. Deze leeftijdsopbouw betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
Het rapport laat zien dat de werkgelegenheid op landelijk niveau de komende jaren daalt. De RPA-regio Rijn Gouwe volgt de landelijke ontwikkeling, maar de RPA-regio Haaglanden groeit naar verwachting de komende jaren. De stad Den Haag heeft de komende jaren een stabiele werkgelegenheid.

Vervangingsvraag
RPA-regio Haaglanden wordt met een relatief hoge vervangingsvraag geconfronteerd. De vervangingsvraag stijgt tot 2018, om daarna te dalen. Het beeld is daarbij vergelijkbaar voor de drie regio’s, hoewel het absolute niveau verschilt. Het is ten behoeve van de interpretatie inzichtelijker deze ontwikkeling te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid. Dan zien we dat de vervangingsvraag in Rijn Gouwe relatief wat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. In Haaglanden en ’s-Gravenhage ligt deze aanzienlijk dichter bij het landelijk gemiddelde.

Instroom
De instroom van leraren neemt naar verwachting af, in de ene regio wat eerder dan de andere. De absolute omvang van de instroom is het laagst in ’s-Gravenhage. Kijkend naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid zien we dat alle drie de regio’s een relatief hogere instroom kennen dan landelijk het geval is.

Vacatures
In alle RPA-regio’s is sprake van een afnemend aantal onvervulde vacatures na 2018; Den Haag kent een wat lager tekort, maar dit betreft ook de kleinste regio wat werkgelegenheid betreft. De vacaturegraad in Rijn Gouwe volgt ongeveer het landelijk beeld, maar Den Haag en Haaglanden zullen naar verwachting relatief grotere tekorten krijgen dan landelijk het geval is, voornamelijk door de relatief hoge werkgelegenheid. Het blijkt uit het rapport dat alle drie de regio’s een tekort te zien geven dat boven het landelijk gemiddelde ligt. De tekorten liggen tussen de 1,5 en 2%. Voor sommige vakken kan het tekort echter groter zijn.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. De vakken Informatica en Klassieke Talen geven kleinere tekorten te zien, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn betekent dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn. In 2022 zijn de tekorten voor deze vakken gestegen.


Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 (Voion, september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Haaglanden en Rijn Gouwe? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Haaglanden en Rijn Gouwe gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen
Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in een brugjaar. Het aantal leerlingen in de regio Haaglanden en Rijn Gouwe is tussen 2010 – 2014 met 5,1 procent toegenomen, tot 105.935 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 105.549 leerlingen in 2020.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 384 fte afgenomen tot 6.304 fte in 2013. Tussen 2014 - 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 3 procent af, tot 6.198 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
31 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken Nederlands, wiskunde en Duits wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn wiskunde, scheikunde en Duits.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent economie, geschiedenis of Engels.