Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Haaglanden en Rijn Gouwe

Regio Haaglanden en Rijn Gouwe


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018) 
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden / Rijn Gouwe. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Rijn Gouwe, Haaglanden en de stad ’s-Gravenhage. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Dit zien we ook in de RPA-regio Rijn Gouwe. Daar daalt de werkgelegenheid voor leraren tussen 2018 en 2023 naar verwachting met circa 4 procent. De werkgelegenheid in RPA-regio’s Haaglanden en ‘s-Gravenhage groeit de komende jaren wel. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 6.227 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio Haaglanden / Rijn Gouwe de komende jaren te maken krijgt met een dalende vervangingsvraag. Dit zien we in alle RPA-regio’s, hoewel het aantal fte per RPA-regio wel verschilt. Zo heeft de RPA-regio Rijn Gouwe in 2023 een vervangingsvraag van 135 fte, terwijl deze in ‘s-Gravenhage uitkomt op 65 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in RPA-regio Rijn Gouwe iets hoger is dan het landelijk gemiddelde. In de RPA-regio Haaglanden en in ‘s-Gravenhage ligt deze iets onder het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio neemt de komende jaren naar verwachting af. De absolute omvang van de instroom is met 78 fte in 2023 het laagst in ’s-Gravenhage. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat alle RPA-regio’s ten opzichte van het landelijk gemiddelde een relatief hoge instroom kennen.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In alle RPA-regio’s is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. ‘s-Gravenhage kent, uitgedrukt in fte, het kleinste tekort (32 fte in 2023). Dit is ook de kleinste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat ‘s-Gravenhage in relatieve zin het grootste tekort zal kennen, boven het landelijk gemiddelde. Ook in de andere RPA-regio’s komt de relatieve onvervulde vraag tussen 2018 en 2023 uit boven of rond het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Wiskunde, Duits en Natuurkunde. Voor Wiskunde komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 26 fte. Ook kleinere vakken zoals Informatica en Klassieke Talen zullen te maken krijgen met een relatief groot tekort. Voor Klassieke Talen komt het tekort in 2023 uit op 12 fte. Omdat dit kleine vakken zijn, zal het relatieve tekort hoog uitvallen.

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 (Voion, september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Haaglanden en Rijn Gouwe? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Haaglanden en Rijn Gouwe gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen
Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in een brugjaar. Het aantal leerlingen in de regio Haaglanden en Rijn Gouwe is tussen 2010 – 2014 met 5,1 procent toegenomen, tot 105.935 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 105.549 leerlingen in 2020.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 384 fte afgenomen tot 6.304 fte in 2013. Tussen 2014 - 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 3 procent af, tot 6.198 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
31 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken Nederlands, wiskunde en Duits wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn wiskunde, scheikunde en Duits.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent economie, geschiedenis of Engels.