Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Haaglanden en Rijn Gouwe

Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Haaglanden/Rijn Gouwe blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 117 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken wiskunde en Duits. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is bijna 29 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In Haaglanden wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (ruim 85 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Haaglanden/Rijn Gouwe’

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018) 
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden / Rijn Gouwe. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Rijn Gouwe, Haaglanden en de stad ’s-Gravenhage. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Dit zien we ook in de RPA-regio Rijn Gouwe. Daar daalt de werkgelegenheid voor leraren tussen 2018 en 2023 naar verwachting met circa 4 procent. De werkgelegenheid in RPA-regio’s Haaglanden en ‘s-Gravenhage groeit de komende jaren wel. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 6.227 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio Haaglanden / Rijn Gouwe de komende jaren te maken krijgt met een dalende vervangingsvraag. Dit zien we in alle RPA-regio’s, hoewel het aantal fte per RPA-regio wel verschilt. Zo heeft de RPA-regio Rijn Gouwe in 2023 een vervangingsvraag van 135 fte, terwijl deze in ‘s-Gravenhage uitkomt op 65 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in RPA-regio Rijn Gouwe iets hoger is dan het landelijk gemiddelde. In de RPA-regio Haaglanden en in ‘s-Gravenhage ligt deze iets onder het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio neemt de komende jaren naar verwachting af. De absolute omvang van de instroom is met 78 fte in 2023 het laagst in ’s-Gravenhage. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat alle RPA-regio’s ten opzichte van het landelijk gemiddelde een relatief hoge instroom kennen.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In alle RPA-regio’s is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. ‘s-Gravenhage kent, uitgedrukt in fte, het kleinste tekort (32 fte in 2023). Dit is ook de kleinste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat ‘s-Gravenhage in relatieve zin het grootste tekort zal kennen, boven het landelijk gemiddelde. Ook in de andere RPA-regio’s komt de relatieve onvervulde vraag tussen 2018 en 2023 uit boven of rond het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Wiskunde, Duits en Natuurkunde. Voor Wiskunde komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 26 fte. Ook kleinere vakken zoals Informatica en Klassieke Talen zullen te maken krijgen met een relatief groot tekort. Voor Klassieke Talen komt het tekort in 2023 uit op 12 fte. Omdat dit kleine vakken zijn, zal het relatieve tekort hoog uitvallen.