Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Limburg

Regio Limburg

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, september 2019)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
  • Bekijk de infographic Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs september 2019 – regio Limburg
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Limburg. In de periode 2019-2024 zal de werkgelegenheid in Noord-Limburg bijvoorbeeld met ruim 8 procent dalen. In Midden-Limburg zien we in dezelfde periode een daling van ruim 5 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 2.938 fte.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Limburg zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 52 fte in 2024. Zuid-Limburg kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (32 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Zuid-Limburg, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een iets groter tekort zal hebben, terwijl de tekorten in Midden- en Zuid-Limburg relatief klein zullen zijn. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken natuurkunde, wiskunde en Duits. Zo wordt zowel voor wiskunde als voor natuurkunde in 2024 een tekort van 9 fte voorspeld.