Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Limburg

Regio Limburg

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Limburg blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 39 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken Duits en wiskunde. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is ruim 33 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In Maastricht Mergelland wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (bijna 95 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Limburg’

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Limburg. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Noord-Limburg, Weert, Roermond, Westelijke Mijnstreek, Parkstad Limburg en Maastricht Mergelland. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. In Limburg zal de werkgelegenheid nog sterker dalen. In de RPA-regio Maastricht Mergelland zal de werkgelegenheid tussen 2019 en 2023 zelfs met ongeveer 12 procent dalen. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 2.941 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio Limburg de komende jaren te maken krijgt met een dalende vervangingsvraag. Dit zien we in alle RPA-regio’s, hoewel het aantal fte per RPA-regio wel verschilt. Zo heeft de RPA-regio Maastricht Mergelland in 2023 een vervangingsvraag van 35 fte, terwijl deze in de RPA-regio Weert uitkomt op 13 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in de RPA-regio Maastricht Mergelland en Weert hoger is dan het landelijk gemiddelde. In de andere RPA-regio’s is het tekort vergelijkbaar of iets lager dan het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio is voor een aantal RPA-regio’s relatief stabiel. In Parkstad Limburg is sprake van een minimale stijging, terwijl de instroom in Maastricht Mergelland tot 2021 daalt, om daarna weer te stijgen. De absolute omvang van de instroom is met 10 fte in 2023 het laagst in de RPA-regio Weert en met 28 fte het hoogst in Maastricht Mergelland. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom in 2023 in Maastricht Mergelland en Weert hoger is dan het landelijk gemiddelde. In de andere RPA-regio’s is de instroom lager dan het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In enkele RPA-regio’s, zoals Parkstad Limburg en Noord-Limburg, is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. In de andere RPA-regio’s is sprake van stabiele tekorten. Weert kent, uitgedrukt in fte, het kleinste tekort (4 fte in 2023). Dit is ook de kleinste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat RPA-regio Parkstad Limburg in relatieve zin in 2023 het grootste tekort zal kennen. Weert heeft gedurende de gehele periode een relatief hoge onvervulde vraag, terwijl de andere RPA-regio’s in de buurt van, of onder het landelijk gemiddelde liggen.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Duits en Wiskunde. Voor Duits komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 7 fte. Kleine vakken als Informatica of Klassieke Talen zullen ook te maken krijgen met relatief grote tekorten. Bij de Klassieke Talen gaat het om een verwacht tekort van 4 fte. Omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten relatief hoog zijn.