Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Limburg

Regio Limburg


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 (CentERdata, april 2017)
Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio Limburg.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw

Ouderen zijn relatief oververtegenwoordigd. Deze leeftijdsopbouw betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
Het rapport laat zien dat de werkgelegenheid op landelijk niveau de komende jaren daalt. In alle Limburgse regio’s daalt deze nog sterker. In 2022 zal ten opzichte van 2017 zelfs ongeveer 13% van de huidig beschikbare werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs in de Westelijke Mijnstreek zij verdwenen.

Vervangingsvraag
De regio’s vertonen een vergelijkbaar beeld, al verschilt het absolute beeld per regio. De vervangingsvraag is in Noord-Limburg het hoogst en in Weert het laagst. De vervangingsvraag daalt na 2018 voor alle RPA-regio’s. In relatie tot de omvang van de werkgelegenheid wordt Weert juist met een relatief hoge vervangingsvraag geconfronteerd. De andere RPA-regio’s liggen rond het landelijk gemiddelde.

Instroom
De instroom van leraren neemt naar verwachting af, in Noord-Limburg sterk. In Parkstad Limburg is de instroom in 2022 juist groter dan in 2017. Als percentage van de werkgelegenheid kent Weert relatief de hoogste instroom en de Westelijke Mijnstreek de laagste.

Vacatures
Parkstad Limburg kent in absolute zin het grootste tekort, maar dit betreft ook de op één na grootste RPA-regio wat werkgelegenheid betreft. Weert kent relatief hoge tekorten, bij aanvang zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. Na 2019 zijn de tekorten overal lager dan het landelijk gemiddelde. Daarmee lijkt de tekortenproblematiek op termijn mee te gaan vallen. Dit betekent echter niet dat er op het niveau van vak ook geen problematiek te verwachten valt. De vacaturegraad in de regio Limburg zal overigens naar verwachting na 2017 beduidend lager zijn dan het landelijk gemiddelde vanwege een relatief harder teruglopende werkgelegenheid.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. De vakken Informatica en Klassieke Talen geven kleinere tekorten te zien, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn betekent dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn. In 2022 zijn de tekorten voor deze vakken naar verwachting gelijk gebleven of gestegen.


Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 (Voion, september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Limburg? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Limburg gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen

Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in een brugjaar. Het aantal leerlingen in de regio Limburg is tussen 2010 – 2014 met 2,8 procent afgenomen, tot 57.289 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen verder afnemen, tot 48.138 leerlingen in 2020.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 227 fte afgenomen tot 1.340 fte in 2013. Tussen 2014 - 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 15,8 procent af, tot 1.099 fte in 2019.

Leeftijd en vakken

37 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken Nederlands, Duits en scheikunde wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn scheikunde, wiskunde en natuurkunde.

Lerarenopleidingen

De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent wiskunde, Nederlands en geschiedenis.