Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Noord-Brabant-West

Regio Noord-Brabant-West

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Noord-Brabant-West, bestaande uit arbeidsmarktregio’s West-Brabant en Midden-Brabant. In de periode 2019-2024 zal de werkgelegenheid in Midden-Brabant met ruim 6 procent dalen. In West-Brabant zien we in dezelfde periode een daling van ruim 2 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 3.445 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Noord-Brabant-West zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 60 fte in 2024. West-Brabant kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (38 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Midden-Brabant, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort zal hebben, terwijl het tekort in West-Brabant vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde en Frans. Zo wordt voor natuurkunde in 2024 een tekort van 11 fte voorspeld.
Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio West- en Midden-Brabant blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 44 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken Duits, natuurkunde en wiskunde. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is bijna 29 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. Zowel in West-Brabant als in Midden-Brabant wordt zo’n 88 procent van de lesuren bevoegd gegeven.

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio West- en Midden-Brabant’