Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Noord-Holland

Regio Noord-Holland

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In de regio Noord-Holland daalt de werkgelegenheid tussen 2019 en 2024 met zo’n 1 procent, tot ruim 9.500 fte in 2024. De sterkste daling wordt in deze periode verwacht in Noord-Holland-Noord, namelijk ruim 6 procent. In Amsterdam stijgt de werkgelegenheid daarentegen met 5 procent.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Noord-Holland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 211 fte in 2024. Amsterdam kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (62 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat vooral de regio Zuid-Kennemerland en IJmond, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Maar ook de andere arbeidsmarktregio’s in Noord-Holland kennen een relatief groot tekort in vergelijking met het landelijk gemiddelde. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, natuurkunde, Frans en Duits. Zo wordt voor wiskunde in 2024 een tekort van 39 fte voorspeld.
Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Noord-Holland blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 163 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken wiskunde en Duits. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is bijna 29 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In de Gooi- en Vechtstreek wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (zo’n 90 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Noord-Holland’