Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Noord-Holland

Regio Noord-Holland


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 (CentERdata, april 2017)
Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio Noord-Holland.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw

Ouderen zijn relatief oververtegenwoordigd, al is dat in Amsterdam in iets mindere mate het geval. Deze leeftijdsopbouw betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
Het rapport laat zien dat de werkgelegenheid op landelijk niveau de komende jaren daalt. In de RPA-regio Noord-Holland-Noord daalt deze nog sterker. In de andere RPA-regio’s is sprake van een lichtere krimp en in Amsterdam is sprake van een groei. In 2022 zal er daar ten opzichte van 2017 ongeveer 3% meer werkgelegenheid zijn.

Vervangingsvraag
Alle RPA-regio’s volgen de ontwikkeling van een initiële stijging gevolgd door een daling van de vervangingsvraag na 2018. In relatie tot de omvang van de werkgelegenheid kent Amsterdam een relatief lage vervangingsvraag. Dit geldt ook voor Zuidelijk Noord-Holland. De andere RPA-regio’s zitten erboven.

Instroom
De instroom van nieuwe leraren neemt naar verwachting af in Zuidelijk Noord-Holland, Noord-Holland-Noord en de Gooi en Vechtstreek na 2019. In Amsterdam neemt deze juist toe tot 2019 om daarna stabiel te blijven. Dit moet echter wel in relatie tot de werkgelegenheid en vervangingsvraag worden bekeken.

Vacatures
In alle RPA-regio’s is sprake van redelijk stabiele tekorten na 2018, waarbij Zuidelijk Noord-Holland een (in absolute zin) wat groter tekort kent. Wanneer we kijken naar de onvervulde vraag in relatie tot de werkgelegenheid blijkt dat dat de Gooi en Vechtstreek in relatieve zin het grootste tekort zal kennen. Overigens liggen de verwachte tekorten in alle RPA-regio’s boven het landelijk gemiddelde. Amsterdam kent tekorten die na 2020 nog wat doorstijgen.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Klassieke Talen. De vakken Informatica en Klassieke Talen zijn relatief kleine vakken, wat betekent dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn. In 2022 is het tekort voor alle genoemde vakken verder gegroeid.


Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 (Voion, september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Noord-Holland? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Noord-Holland gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen
Het aantal leerlingen in de regio Noord-Holland is tussen 2010 – 2014 met 8,9 procent toegenomen, tot 160.965 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen licht afnemen, tot 159.153 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in 2014 in een brugjaar.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 1.025 fte afgenomen tot 9.739 fte in 2013. Tussen 2014 – 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 2,9 procent af, tot 9.540 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
31 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken Nederlands, Duits en wiskunde wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn wiskunde en Duits.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent Geschiedenis, Engels of economie.