Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Noord-Holland

Regio Noord-Holland

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Noord-Holland blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 163 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken wiskunde en Duits. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is bijna 29 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In de Gooi- en Vechtstreek wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (zo’n 90 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Noord-Holland’

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Noord-Holland. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Noord-Holland-Noord, Zuidelijk Noord-Holland, Gooi en Vechtstreek en de stad Amsterdam. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Ook in de RPA-regio’s Zuidelijk Noord-Holland, Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland-Noord daalt de werkgelegenheid. Alleen in Amsterdam stijgt de werkgelegenheid voor leraren in deze periode, naar verwachting met ongeveer 4 procent. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio uit op 9.371 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de vervangingsvraag in deze regio na 2019 daalt. Dit zien we in alle RPA-regio’s, hoewel het aantal fte wel per RPA-regio verschilt. Zo heeft de RPA-regio Zuidelijk Noord-Holland in 2023 een vervangingsvraag van 144 fte, terwijl deze in de RPA-regio Gooi en Vechtstreek uitkomt op 55 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in de RPA-regio’s Noord-Holland-Noord en Gooi en Vechtstreek iets hoger is dan het landelijk gemiddelde. In de RPA-regio’s Zuidelijk Noord-Holland en Amsterdam ligt deze tussen 2018 en 2023 rond of iets onder het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio neemt de komende jaren, na een periode waarin de instroom stijgt, af. De absolute omvang van de instroom is met 40 fte in 2023 het laagst in de RPA-regio Gooi en Vechtstreek. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom in 2023 in alle vier de RPA-regio’s vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In alle RPA-regio’s is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. Gooi en Vechtstreek kent, uitgedrukt in fte, het kleinste tekort (18 fte in 2023). Dit is ook de kleinste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat alle RPA-regio’s een groter tekort kennen dan het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Wiskunde, Duits en Natuurkunde. Voor Wiskunde komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 36 fte. De kleinere vakken Informatica en Klassieke Talen zullen ook te maken krijgen met een groot tekort. Voor Informatica wordt in 2023 een tekort van 20 fte verwacht. Omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten ook in relatieve zin groot zijn.