Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Noordoost- en Zuidoost-Brabant

Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 39 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken wiskunde en natuurkunde. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is bijna 28 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In Zuidoost-Brabant wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (91 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant’

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Dit zien we ook in de RPA-regio’s Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant. Deze regio’s kennen wel een sterkere daling dan het landelijk gemiddelde. In deze regio’s daalt de werkgelegenheid voor leraren tussen 2018 en 2023 naar verwachting met 6 à 7 procent. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 4.541 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de vervangingsvraag in de regio na 2018 daalt. Dit zien we in beide RPA-regio’s. De vervangingsvraag in de RPA-regio Zuidoost-Brabant komt in 2023 uit op 92 fte en in de RPA-regio Noordoost-Brabant op 95 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens goed om deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in RPA-regio Noordoost-Brabant vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde. In de RPA-regio Zuidoost-Brabant ligt deze onder het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio neemt de komende jaren naar verwachting af. De absolute omvang van de instroom is met 70 fte in 2023 het laagst in de RPA-regio Noordoost-Brabant en met 74 fte net wat hoger in Zuidoost-Brabant. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom in beide RPA-regio’s lager is dan het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In beide RPA-regio’s is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. Noordoost-Brabant kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (21 fte in 2023). Dit is tevens de kleinste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat beide RPA-regio’s, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief laag tekort zullen hebben.

We zien dat de grootste tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Wiskunde, Natuurkunde en Duits. Voor Wiskunde en Natuurkunde komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 7 fte. Ook de kleinere vakken Informatica en de Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een relatie groot tekort van respectievelijk 4 en 3 fte. Omdat dit relatief kleine vakken zijn, zal ook het relatieve tekort hoog zijn.