Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Rotterdam en Rijnmond

Regio Rotterdam en Rijnmond

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Rotterdam/Rijnmond blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 90 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken wiskunde en Duits. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is bijna 28 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In Rotterdam wordt bijvoorbeeld ruim 83 procent van de lesuren bevoegd gegeven.

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Rotterdam/Rijnmond’

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam / Rijnmond. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Rijnmond en de stad Rotterdam. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Dit zien we ook in de RPA-regio Rijnmond. Daar daalt de werkgelegenheid voor leraren tussen 2018 en 2023 naar verwachting met bijna 4 procent. De werkgelegenheid in Rotterdam groeit de komende jaren wel. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 6.002 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio Rotterdam / Rijnmond na 2018 te maken krijgt met een dalende vervangingsvraag. Dit zien we zowel in Rijnmond als in Rotterdam, hoewel het aantal fte wel verschilt. Zo heeft de RPA-regio Rijnmond in 2023 een vervangingsvraag van 165 fte, terwijl deze in Rotterdam uitkomt op 128 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in Rijnmond en Rotterdam vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in de regio stijgt naar verwachting eerst licht, om vervolgens weer te dalen naar bijna hetzelfde niveau als in 2018. De absolute omvang van de instroom is met 141 fte in 2023 het laagst in Rotterdam. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom van Rotterdam wel hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In zowel Rijnmond als in Rotterdam is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. Rotterdam kent, uitgedrukt in fte, het kleinste tekort (43 fte in 2023), maar dit is ook de kleinste regio als we kijken naar de werkgelegenheid. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Rotterdam in relatieve zin het grootste tekort zal kennen, boven het landelijk gemiddelde. In de RPA-regio Rijnmond is het tekort vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. 

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Wiskunde, Duits en Natuurkunde. Voor Wiskunde komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 20 fte. De vakken Informatica en Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een beperkt tekort, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten in relatieve zin wel groot zijn.