Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Rotterdam en Rijnmond

Regio Rotterdam en Rijnmond


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 (CentERdata, april 2017)
Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio Rotterdam en Rijnmond.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw

Het valt op dat ouderen in relatief oververtegenwoordigd zijn. Deze leeftijdsopbouw betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
Het rapport laat zien dat de werkgelegenheid op landelijk niveau de komende jaren daalt. In de RPA-regio Rijnmond daalt deze ongeveer even hard. In Rotterdam daalt de werkgelegenheid in eerste instantie licht om uiteindelijk in 2022 hoger te eindigen dan in 2017.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag tot 2020 is in Rijnmond in absolute zin hoger dan in Rotterdam. Echter, in relatie tot de omvang van de werkgelegenheid kent Rotterdam een relatief hoge vervangingsvraag kent. Rijnmond ligt wat dat betreft minder boven landelijk gemiddelde.

Instroom
De instroom van leraren neemt naar verwachting af, na een initiële lichte stijging. Dit moet echter wel in relatie tot de werkgelegenheid en vervangingsvraag worden bekeken. Kijkend naar de te verwachten instroom als percentage van de werkgelegenheid zien we dat Rotterdam naar verwachting relatief meer instroom zal kennen dan landelijk het geval is en Rijnmond licht minder dan landelijk.

Vacatures
In beide RPA-regio’s is sprake van redelijk stabiele tekorten na 2018, waarbij Rijnmond een (in absolute zin) wat groter tekort kent.. In relatieve zin blijkt dat Rotterdam een groter tekort zal kennen. De relatieve onvervulde vraag in de RPA-regio Rijnmond zal naar verwachting lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Daarmee lijkt de tekorten-problematiek daar op termijn mee te gaan vallen.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. Alleen voor Duits nemen de tekorten gedurende de ramingsperiode nog verder toe. De vakken Informatica en Klassieke Talen geven ook (kleinere) tekorten te zien, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn betekent dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn. Het tekort voor Informatica en de Klassieke Talen loopt de komende jaren naar verwachting op.

Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 (Voion, september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Rotterdam en Rijnmond? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Rotterdam en Rijnmond gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen

Het aantal leerlingen in de regio Rotterdam en Rijnmond is tussen 2010 – 2014 met 4,6 procent toegenomen, tot 102.613 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 99.051 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in 2014 in een brugjaar.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 195 fte afgenomen tot 6.503 fte in 2013. Tussen 2014 – 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 5,6 procent af, tot 6.051 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
30 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken Nederlands, Duits en wiskunde wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn wiskunde en Duits.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent Nederlands, Geschiedenis, Engels of economie.