Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Rotterdam (stad)

Rotterdam (stad)

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, september 2019)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018).
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In tegenstelling tot het landelijke beeld zal de werkgelegenheid in Rotterdam, als gevolg van een groeiend aantal leerlingen, juist toenemen. Waar de werkgelegenheid in Nederland tussen 2019-2014 met 3 procent daalt, zien we in Rotterdam in dezelfde periode een stijging van bijna 6 procent. In 2024 zal de werkgelegenheid in Rotterdam daardoor uitkomen op 2.465 fte.

De uitstroom van (oudere) leraren zorgt er, samen met een toename van het aantal leerlingen en beperkte instroom van nieuwe leraren, voor dat het tekort in Rotterdam de komende jaren zal stijgen, tot 48 fte in 2024. Ook in Nederland zien we stijgende tekorten, ondanks de dalende werkgelegenheid. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat het verwachte tekort in Rotterdam vergelijkbaar zal zijn met het landelijk gemiddelde. Voor Rotterdam zijn geen cijfers over vakspecifieke tekorten beschikbaar. Kijken we naar de tekorten in de regio, dan valt op dat in de omgeving van Rotterdam de grootste tekorten worden verwacht voor natuurkunde en wiskunde.

De stad Rotterdam valt binnen de regio Zuid-Holland-Zuid.