Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Utrecht (stad)

Utrecht (stad)

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018).
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In tegenstelling tot het landelijke beeld zal de werkgelegenheid in Utrecht, als gevolg van een groeiend aantal leerlingen, juist toenemen. Waar de werkgelegenheid in Nederland tussen 2019-2014 met 3 procent daalt, zien we in Utrecht in dezelfde periode een stijging van bijna 3 procent. In 2024 zal de werkgelegenheid in Utrecht daardoor uitkomen op 866 fte.

De uitstroom van (oudere) leraren zorgt er, samen met een toename van het aantal leerlingen en beperkte instroom van nieuwe leraren, voor dat het tekort in Utrecht de komende jaren zal stijgen, tot 32 fte in 2024. Ook in Nederland zien we stijgende tekorten, ondanks de dalende werkgelegenheid. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Utrecht, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Voor Utrecht zijn geen cijfers over vakspecifieke tekorten beschikbaar. Kijken we naar de tekorten in de regio, dan valt op dat in de omgeving van Utrecht de grootste tekorten worden verwacht voor wiskunde, natuurkunde en Duits.

De stad Utrecht valt binnen de regio Utrecht. Bekijk het rapport ‘De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs 2019-2024 regio Utrecht’

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Utrecht blijkt dat het tekort aan leraren in deze stad de komende jaren zal toenemen, tot 24 fte in 2023. Dat komt onder andere doordat het aantal leerlingen de komende jaren nog zal stijgen. In Utrecht werkt een relatief groot aandeel 55-plussers, vooral onder het directiepersoneel. Van de leraren in Utrecht is bijna 22 procent een 55-plusser. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat zo’n 85 procent van de lesuren in Utrecht bevoegd wordt gegeven.

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – Utrecht’