Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Utrecht (stad)

Utrecht (stad)

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, september 2019)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018).
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In tegenstelling tot het landelijke beeld zal de werkgelegenheid in Utrecht, als gevolg van een groeiend aantal leerlingen, juist toenemen. Waar de werkgelegenheid in Nederland tussen 2019-2014 met 3 procent daalt, zien we in Utrecht in dezelfde periode een stijging van bijna 3 procent. In 2024 zal de werkgelegenheid in Utrecht daardoor uitkomen op 866 fte.

De uitstroom van (oudere) leraren zorgt er, samen met een toename van het aantal leerlingen en beperkte instroom van nieuwe leraren, voor dat het tekort in Utrecht de komende jaren zal stijgen, tot 32 fte in 2024. Ook in Nederland zien we stijgende tekorten, ondanks de dalende werkgelegenheid. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Utrecht, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Voor Utrecht zijn geen cijfers over vakspecifieke tekorten beschikbaar. Kijken we naar de tekorten in de regio, dan valt op dat in de omgeving van Utrecht de grootste tekorten worden verwacht voor wiskunde, natuurkunde en Duits.

De stad Utrecht valt binnen de regio Utrecht.