Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Utrecht

Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Utrecht, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Amersfoort, Midden-Utrecht en de stad Utrecht. In de periode 2019-2024 zal de werkgelegenheid in Midden-Utrecht bijvoorbeeld met bijna 2 procent dalen. In de stad Utrecht zien we in dezelfde periode juist een stijging van zo’n 3 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 4.117 fte. Dit is een lichte daling van bijna 1 procent in vergelijking met 2019.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Utrecht zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 97 fte in 2024. Midden-Utrecht kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (39 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de stad Utrecht, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. De andere arbeidsmarktregio’s schommelen rond het landelijk gemiddelde. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, natuurkunde en Duits. Zo wordt voor wiskunde in 2024 een tekort van 20 fte voorspeld.
Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Utrecht blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 71 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken wiskunde en Duits. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers, vooral onder het directiepersoneel. Bijna de helft van het directiepersoneel is een 55-plusser. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In Utrecht-Midden wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (88 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Utrecht’