Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Utrecht

Regio Utrecht


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 (CentERdata, april 2017)
Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio Utrecht.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw
Ouderen zijn relatief oververtegenwoordigd. Deze leeftijdsopbouw betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
In de RPA-regio’s Utrecht-Midden en Eemland daalt de werkgelegenheid minder dan het landelijk gemiddelde; in de stad Utrecht stijgt de werkgelegenheid tot 2022 nog.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag volgt in alle RPA-regio’s een vergelijkbaar patroon, maar op een ander niveau. Ten opzichte van de werkgelegenheid wordt de stad Utrecht met een relatief hoge vervangingsvraag geconfronteerd. Utrecht-Midden zit licht boven het landelijk gemiddelde en Eemland zit er licht onder.

Instroom
De instroom van leraren neemt naar verwachting af, in Utrecht-Midden het sterkst.. Als percentage van de werkgelegenheid kent de stad Utrecht, naast een relatief hoge vervangingsvraag ook een relatief hoge instroom.

Vacatures
In Utrecht-Midden en Eemland is sprake van stabiele tekorten na 2018, waarbij Eemland een (in absolute zin) wat kleiner tekort kent. Het tekort loopt in de stad Utrecht iets langer op, waarna het na 2020 ongeveer stabiel wordt.De relatieve onvervulde vraag in de stad Utrecht loopt echter op tot ruim het dubbele van het landelijk gemiddelde. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de stijgende werkgelegenheid. De tekortenproblematiek in Utrecht-Midden en Eemland lijkt op termijn relatief mee te gaan vallen.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. Voor Duits en Frans nemen de tekorten gedurende de ramingsperiode het meeste toe. De vakken Informatica en Klassieke Talen geven ook (kleinere) tekorten te zien, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn betekent dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn.


Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 (Voion, september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Utrecht? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Utrecht gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen
Het aantal leerlingen in de regio Utrecht is tussen 2010 – 2014 met 11,7 procent toegenomen, tot 66.223 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen toenemen, tot 67.747 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in 2014 in een brugjaar.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 18 fte afgenomen tot 4.073 fte in 2013. Tussen 2014 – 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 1,1 procent af, tot 3.982 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
29 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken natuurkunde, Duits en wiskunde wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn natuurkunde en Duits.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent wiskunde, biologie of geschiedenis.