Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Utrecht

Regio Utrecht

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Utrecht blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 71 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken wiskunde en Duits. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers, vooral onder het directiepersoneel. Bijna de helft van het directiepersoneel is een 55-plusser. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In Utrecht-Midden wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (88 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Utrecht’

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Utrecht. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Eemland, Utrecht-Midden en de stad Utrecht. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Dit zien we ook in de RPA-regio Utrecht-Midden. Daar daalt de werkgelegenheid voor leraren tussen 2018 en 2023 naar verwachting met ruim 3 procent. In de RPA-regio Eemland daalt de werkgelegenheid in dezelfde periode met circa 1 procent. De werkgelegenheid in de stad Utrecht groeit de komende jaren wel. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 3.924 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de vervangingsvraag in de regio Utrecht na 2019-2020 daalt. Wel verschilt het aantal fte per RPA-regio. Zo heeft de RPA-regio Utrecht-Midden in 2023 een vervangingsvraag van 90 fte, terwijl deze in de stad Utrecht uitkomt op 50 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in de stad Utrecht  hoger is dan het landelijk gemiddelde. In de RPA-regio Eemland ligt deze onder het landelijk gemiddelde, terwijl de vervangingsvraag in Utrecht-Midden vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio neemt de komende jaren naar verwachting af. De absolute omvang van de instroom is met 46 fte in 2023 het laagst in de RPA-regio Eemland. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom in de stad Utrecht hoger is dan het landelijk gemiddelde. De verwachte instroom in de andere RPA-regio’s is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In alle RPA-regio’s is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. Utrecht-Midden kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort, maar dit is ook de grootste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de stad Utrecht ook  in relatieve zin het grootste tekort zal kennen, hoger dan het landelijk gemiddelde. In de andere RPA-regio’s komt het tekort uit rond het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Wiskunde, Duits en Natuurkunde. Voor Wiskunde komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 15 fte. De vakken Informatica en Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een beperkt tekort, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten in relatieve zin wel groot zijn.