Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

West- en Midden-Brabant

Regio West- en Midden-Brabant


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 (CentERdata, april 2017)
Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio West- en Midden-Brabant.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw
Ouderen zijn relatief oververtegenwoordigd. Dit betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
Het rapport laat zien dat de werkgelegenheid op landelijk niveau de komende jaren daalt. In de RPA-regio’s West- en Midden-Brabant daalt deze nog sterker. In 2022 zal ten opzichte van 2017 ongeveer 7% van de huidig beschikbare werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs in West- en Midden-Brabant verdwenen zijn.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag neemt eerst licht toe na 2017, om vervolgens wat sterker te dalen. We zien dat Midden-Brabant een relatief lage vervangingsvraag kent en West-Brabant het landelijk gemiddelde volgt.

Instroom
De instroom van leraren neemt naar verwachting iets af. De instroom als percentage van de werkgelegenheid zal naar verwachting het landelijke beeld volgen. We zien nu dat de instroom relatief laag is in beide RPA-regio’s.

Vacatures
In beide RPA-regio’s is sprake van redelijk stabiele tekorten na 2018, hoewel deze in de laatste jaren weer wat toenemen. West-Brabant kent daarbij een, in absolute zin, groter tekort. In relatie tot de werkgelegenheid kennen beide RPA-regio’s relatief lage tekorten, waarbij West-Brabant het landelijke gemiddelde wel dichter nadert dan Midden-Brabant.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. De vakken Informatica en Klassieke Talen geven kleinere tekorten te zien, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn betekent dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn. In 2022 zijn de tekorten voor deze vakken naar verwachting nog steeds niet beperkt en het tekort voor informatie neemt de komende tijd toe.


Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 (september 2015)

Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio West- en Midden-Brabant? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs van Voion worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio West- en Midden-Brabant gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen

Het aantal leerlingen in de regio West- en Midden-Brabant is tussen 2010 – 2014 met 3,2 procent toegenomen, tot 65.195 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 60.112 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in 2014 in een brugjaar.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 209 fte afgenomen tot 3.744 fte in 2013. Tussen 2014 – 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 8,3 procent af, tot 3.448 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
32 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken aardrijkskunde, Nederlands en natuurkunde wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn aardrijkskunde en natuurkunde.

Lerarenopleidingen

De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent Nederlands, geschiedenis of wiskunde.