Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

West- en Midden-Brabant

Regio West- en Midden-Brabant

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio West- en Midden-Brabant blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 44 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken Duits, natuurkunde en wiskunde. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is bijna 29 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. Zowel in West-Brabant als in Midden-Brabant wordt zo’n 88 procent van de lesuren bevoegd gegeven.

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio West- en Midden-Brabant’

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio West- en Midden-Brabant. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s West-Brabant en Midden-Brabant. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Dit zien we ook in de RPA-regio’s West-Brabant en Midden-Brabant. In beide regio’s daalt de werkgelegenheid voor leraren tussen 2018 en 2023 met circa 5 procent. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 3.419 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio West- en Midden- Brabant de komende jaren te maken krijgt met een dalende vervangingsvraag. Dit zien we in alle RPA-regio’s, hoewel het aantal fte per RPA-regio wel verschilt. Zo heeft de RPA-regio West-Brabant in 2023 een vervangingsvraag van 84 fte, terwijl deze in de RPA-regio Midden-Brabant uitkomt op 69 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in de RPA-regio Midden-Brabant in 2023 wat hoger is dan het landelijk gemiddelde. In de RPA-regio West-Brabant ligt de relatieve vervangingsvraag in dit jaar onder het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren neemt in West-Brabant tussen 2018 en 2020 naar verwachting toe, om na 2020 af te nemen. Over de gehele periode heen stijgt de instroom wel. De instroom in Midden-Brabant is in deze periode stabieler. De absolute omvang van de instroom is met 55 fte in 2023 het laagst in de RPA-regio Midden-Brabant. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom in de twee RPA-regio’s iets onder het landelijk gemiddelde uitkomt.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In beide RPA-regio’s is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. Midden-Brabant kent, uitgedrukt in fte, het kleinste tekort (16 fte in 2023). Dit is ook de kleinste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de RPA-regio West-Brabant in relatieve zin het grootste tekort zal kennen, maar dat deze wel uitkomt onder het landelijk gemiddelde. Ook in de andere RPA-regio, Midden-Brabant, komt het tekort uit onder het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Wiskunde en Natuurkunde. Voor Duits komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 8 fte. De vakken Informatica en Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een beperkt tekort, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten in relatieve zin wel groot zijn.