Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Zeeland

Regio Zeeland


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Zeeland. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. In de regio Zeeland daalt de werkgelegenheid met ruim 7 procent sterker dan het landelijk gemiddelde. In 2023 komt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting uit op 1.145 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio Zeeland in 2023 een vervangingsvraag zal kennen van 54 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens goed om deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in RPA-regio Zeeland tussen 2018 en 2023 gelijk is aan het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio is de komende jaren redelijk stabiel en komt in 2023 uit op 47 fte. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom in Zeeland, met uitzondering van 2023, uitkomt onder het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In de regio Zeeland is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures, waardoor in 2023 een tekort wordt verwacht van 18 fte. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de onvervulde vraag in Zeeland tussen 2018 en 2023 schommelt rond het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Wiskunde en Natuurkunde. Voor Wiskunde komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 4 fte. De vakken Informatica en Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een beperkt tekort, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten in relatieve zin wel groot zijn.

 Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 (Voion, september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Zeeland? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Zeeland gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen

Het aantal leerlingen in de regio Zeeland is tussen 2010 – 2014 met stabiel gebleven, met 20.838 leerlingen in 2014. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 18.467 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in 2014 in een brugjaar.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 25 fte afgenomen tot 60.006 fte in 2013. Tussen 2014 – 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 12,5 procent af, tot 56.226 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
35 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken aardrijkskunde, Nederlands en wiskunde wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn aardrijkskunde en Nederlands.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent Nederlands, wiskunde of geschiedenis.