Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Zeeland

Regio Zeeland

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Zeeland blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 18 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken wiskunde en natuurkunde. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is 32 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat zo’n 87 procent van de lesuren in deze regio bevoegd wordt gegeven.

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Zeeland’

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Zeeland. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. In de regio Zeeland daalt de werkgelegenheid met ruim 7 procent sterker dan het landelijk gemiddelde. In 2023 komt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting uit op 1.145 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio Zeeland in 2023 een vervangingsvraag zal kennen van 54 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens goed om deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in RPA-regio Zeeland tussen 2018 en 2023 gelijk is aan het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio is de komende jaren redelijk stabiel en komt in 2023 uit op 47 fte. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom in Zeeland, met uitzondering van 2023, uitkomt onder het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In de regio Zeeland is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures, waardoor in 2023 een tekort wordt verwacht van 18 fte. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de onvervulde vraag in Zeeland tussen 2018 en 2023 schommelt rond het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Wiskunde en Natuurkunde. Voor Wiskunde komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 4 fte. De vakken Informatica en Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een beperkt tekort, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten in relatieve zin wel groot zijn.