Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Zeeland

Regio Zeeland


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 (CentERdata, april 2017)
Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio Zeeland.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw

Het valt op dat ouderen in 2014 relatief oververtegenwoordigd zijn. Deze leeftijdsopbouw betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
Het rapport laat zien dat de werkgelegenheid op landelijk niveau de komende jaren daalt. In Zeeland daalt deze nog sterker. In 2022 zal ten opzichte van 2017 zelfs ongeveer 10% van de huidig beschikbare werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs in Zeeland verdwenen zijn.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag in Zeeland daalt na 2018 relatief hard. In relatieve zin (ten opzichte van de werkgelegenheid) kent de vervangingsvraag in Zeeland een vergelijkbare ontwikkeling als het landelijk gemiddelde.

Instroom
De instroom van nieuwe leraren neemt naar verwachting de komende jaren af. Ten opzichte van de werkgelegenheid zal Zeeland in vergelijking vergeleken met het landelijke beeld een relatief lage instroom zal kennen.

Vacatures
In Zeeland is sprake van afnemend aantal onvervulde vacatures na 2018. Om eventuele tekorten in perspectief te plaatsen is de vacaturegraad bepaald. Dit is het aantal onvervulde vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid en geeft een indicatie van de omvang van de tekortenproblematiek. Zeeland zal een relatieve onvervulde vraag kennen die vergelijkbaar is aan het landelijk gemiddelde, zij het licht lager. Daarmee lijkt de tekortenproblematiek op termijn mee te gaan vallen.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. De vakken Informatica en Klassieke Talen geven kleinere tekorten te zien, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn betekent dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn.


Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 (Voion, september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Zeeland? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Zeeland gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen

Het aantal leerlingen in de regio Zeeland is tussen 2010 – 2014 met stabiel gebleven, met 20.838 leerlingen in 2014. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 18.467 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in 2014 in een brugjaar.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 25 fte afgenomen tot 60.006 fte in 2013. Tussen 2014 – 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 12,5 procent af, tot 56.226 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
35 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken aardrijkskunde, Nederlands en wiskunde wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn aardrijkskunde en Nederlands.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent Nederlands, wiskunde of geschiedenis.