Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Zuid- en Oost-Gelderland

Regio Zuid- en Oost-Gelderland

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Zuid- en Oost-Gelderland blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 47 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken Duits en wiskunde. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is ruim 29 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In IJssel en Rijn wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (ruim 90 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Zuid- en Oost-Gelderland'

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Zuid- en Oost- Gelderland. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s IJssel en Rijn, Achterhoek, Nijmegen en Rivierenland. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. De werkgelegenheid in de regio Zuid- en Oost- Gelderland daalt in deze periode sterker dan het landelijke gemiddelde. Het sterkst daalt de werkgelegenheid voor leraren in de Achterhoek. Daar daalt de werkgelegenheid tussen 2018 en 2023 met ongeveer 14 procent. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 3.789 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio Zuid- en Oost- Gelderland de komende jaren te maken krijgt met een dalende vervangingsvraag. Dit zien we in alle RPA-regio’s, hoewel het aantal fte per RPA-regio wel verschilt. Zo heeft de RPA-regio Rivierenland in 2023 een vervangingsvraag van 30 fte, terwijl deze in de RPA-regio IJssel en Rijn uitkomt op 58 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat Rivierenland en na 2020 ook de Achterhoek met een relatief hoge vervangingsvraag geconfronteerd wordt. In de RPA-regio’s IJssel en Rijn en Nijmegen ligt deze dichterbij het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio daalt de komende jaren. De absolute omvang van de instroom is met 22 fte in 2023 het laagst in de Achterhoek. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat alle RPA-regio’s een, vergeleken met het landelijk gemiddelde, relatief lage instroom kennen. De instroom in Rivierenland ligt daar soms wat boven.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In de Achterhoek en Rivierenland is sprake van stabiele tekorten, maar in IJssel en Rijn en Nijmegen zullen de tekorten iets oplopen. De Achterhoek en Rivierenland, kennen, uitgedrukt in fte, de kleinste tekorten (7 fte in 2023). Dit zijn ook de kleinste regio’s als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we de tekorten in alle RPA-regio’s in 2023 uitkomen onder het landelijk gemiddelde. De Achterhoek zal van alle RPA-regio’s met het laagste relatieve tekort te maken krijgen.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Wiskunde en Natuurkunde. Voor Duits komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 9 fte. De vakken Informatica en Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een beperkt tekort, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten in relatieve zin wel groot zijn.