Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Zuid- en Oost-Gelderland

Regio Zuid- en Oost-Gelderland


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 (CentERdata, april 2017)
Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio Zuid- en Oost-Gelderland.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw
Als we kijken naar wat grotere structuren die deze toevalligheden ontstijgen, dan valt op dat ouderen in 2014 relatief oververtegenwoordigd zijn. Dit is minder het geval in Rivierenland, maar extra in de Achterhoek. Dit betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
In de regio Zuid- en Oost-Gelderland daalt sterker dan landelijk het geval is. In 2022 zal ten opzichte van 2017 ongeveer 14% van de huidig beschikbare werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs in Rivierenland en de Achterhoek zijn verdwenen.

Vervangingsvraag
De RPA-regio Rivierenland wordt geconfronteerd met een relatief hoge vervangingsvraag. De andere RPA-regio’s schommelen rond het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren neemt naar verwachting af, in IJssel en Rijn het sterkst, mede als gevolg van een dalende werkgelegenheid.

Vacatures
In alle RPA-regio’s is sprake van stabiele tekorten na 2018, waarbij IJssel en Rijn zowel in absolute als relatieve zin een groter tekort zal kennen in de eerste jaren. Daarna volgt de relatieve onvervulde vraag ongeveer het landelijk beeld. De Achterhoek en Rivierenland kennen een substantieel lagere relatieve onvervulde vraag. Dit betekent echter niet dat er op het niveau van vak ook geen problematiek te verwachten valt.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. Voor Duits nemen de tekorten gedurende de ramingsperiode nog substantieel toe. De vakken Informatica en Klassieke Talen geven kleinere tekorten te zien, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn betekent dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn..


Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 (Voion, september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Zuid- en Oost-Gelderland? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Zuid- en Oost-Gelderland gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen
Het aantal leerlingen in de regio Zuid- en Oost-Gelderland is tussen 2010 – 2014 met 6,3 procent toegenomen, tot 75.441 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 68.258 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in 2014 in een brugjaar.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 184 fte afgenomen tot 4.388 fte in 2013. Tussen 2014 – 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 10,2 procent af, tot 3.971 fte in 2019.

Leeftijd en vakken

32 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken aardrijkskunde, Duits en wiskunde wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn wiskunde en aardrijkskunde.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent Nederlands, Engels of geschiedenis.