Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Zuid-Holland-Noord

Zuid-Holland-Noord

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In tegenstelling tot het landelijke beeld stijgt de werkgelegenheid in de regio Zuid-Holland-Noord in deze periode licht, namelijk met 1 procent. Zuid-Holland-Centraal kent in die periode de sterkste stijging (ruim 5 procent). Ook in deze regio zijn gebieden met krimp: in Midden-Holland zien we in dezelfde periode bijvoorbeeld een daling van zo’n 4 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 6.583 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Zuid-Holland-Noord zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 162 fte in 2024. Zuid-Holland Centraal kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (45 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de hele regio Zuid-Holland-Noord, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Dat geldt in het bijzonder voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. In de regio Zuid-Holland-Noord zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, natuurkunde en Frans. Zo wordt zowel voor wiskunde als voor natuurkunde in 2024 een tekort van 31 fte voorspeld.
Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Haaglanden/Rijn Gouwe blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 117 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken wiskunde en Duits. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is bijna 29 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In Haaglanden wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (ruim 85 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Haaglanden/Rijn Gouwe’