Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Zuid-Holland-Zuid

Regio Zuid-Holland-Zuid

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, september 2019)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
  • Bekijk de infographic Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs september 2019 – regio Zuid-Holland-Zuid
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. De regio Zuid-Holland-Zuid krijgt daarentegen te maken met een stijgende werkgelegenheid. Tussen 2019 en 2014 stijgt de werkgelegenheid met ruim 2 procent. Kijken we meer in detail naar de regio dan zien we dat de werkgelegenheid in Rotterdam in deze periode bijna 6 procent zal stijgen. In Gorinchem zien we in dezelfde periode een daling van ruim 5 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 6.000 fte.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Zuid-Holland-Zuid zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 129 fte in 2024. De regio Rijnmond kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (52 fte in 2024), Gorinchem het kleinste tekort (10 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de hele regio Zuid-Holland-Zuid, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Alleen het tekort in Rotterdam schommelt rond het landelijk gemiddelde. In deze regio zien we dat de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde, Frans en Duits. Zo wordt voor natuurkunde in 2024 een tekort van 23 fte voorspeld.