Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord

Alle besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord en de lerarenopleidingen hebben zich verenigd in het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO Noord-Holland Noord om goed in te kunnen spelen op alle veranderingen en ontwikkelingen binnen de onderwijsarbeidsmarkt.

Binnen het Platform wordt gewerkt aan gezamenlijke activiteiten voor het boeien, binden en opleiden en aantrekken van personeel, aan activiteiten om de werkdruk te verminderen en de ontwikkeling van een moderne arbeidsorganisatie. Investeren in mensen is hierbij van groot belang.

Het programma ‘verbinden en vernieuwen’ geeft een goede impuls om te blijven werken aan de kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsmarktvraagstukken. Een korte beschrijving van enkele projecten die onder de noemer van dit programma plaatsvinden:
 1. Aansluiten bij project ‘Maatwerk lerarenopleidingen’
  In dit deelproject gaat het om het verbeteren en versterken van zij-instroomprocedures en ervaringscertificaat procedures. In de provincie Noord-Holland bestaat al langer de wens bij schoolbesturen en lerarenopleidingen om tot meer maatwerk te komen voor werknemers die naast hun baan in of buiten het onderwijs een bevoegdheid willen halen. Het project maatwerk lerarenopleiding is in samenspraak met het Platform Noord-Holland Noord al gestart vanuit de regio Noord Holland Zuid en Amsterdam. Noord-Holland Noord sluit zich hierbij aan en breidt de procedures uit met een voortraject en ondersteunt het project door gelijktijdig onderzoek te doen naar de werking van de aanpak.  
 2. Laten opstromen van leraren
  Met dit deelproject geeft het Platform leraren uit de regio de kans om op te stromen van 2e naar 1e graads gebied. In de risicoregioperiode (2009-2012) hebben in de Flevopolder 35 mensen een eerstegraads diploma gehaald. De leraren kregen een gedeelte van de opleidingskosten vergoed en de school kreeg een tegemoetkoming in de vorm van vervangingsgelden. Deze formule werkte naar alle kanten positief. Voor leraren was het een stimulans om studie en werk te gaan combineren; de werkgever dacht en betaalde mee. De werkgever investeerde in de eigen mensen en in de kwaliteit van het onderwijs. Dit concept gaat nu voor Noord-Holland Noord gebruikt worden om zo te zorgen dat het tekort aan eerste graads leraren beperkt wordt. 
 3. Naar een betere inductie
  Met dit deelproject zorgt het Platform voor een versterking en uitbreiding van de HRM aanpak op het gebied van docentbegeleiding. Door actief in te zetten op het behoud van beginnende leraren, zorgt het Platform dat het vertrek uit het onderwijs van deze groep significant teruggedrongen wordt. Het deelproject richt zich op scholing van beginnende leraren en van Loopbaancoaches. Daarnaast wordt ingezet op de coaching van en intervisie voor beginnende leraren. Tot slot wordt het periodiek meten van de uitstroom, begeleid door exitinterviews ingezet als duurzaam instrument. Dit deelproject zal nadrukkelijk gebruik maken van en aansluiten bij het landelijk ICL raamwerk ( van de Grift) rond het thema inductie.
 4. Uitvoeren kansrijkste ideeën ‘Slimmer Werken’
  Voorbeelden van goede praktijk ontwikkelen en laten uitvoeren binnen de regio rond ‘Slimmer Werken’. Dat is de uitdaging binnen dit deelproject. Met slimmer werken wordt dan verstaan andere of nieuwe manieren ontwikkelen voor onderwijssituaties waarbij de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd blijft. Tegelijkertijd geeft dit project de mogelijkheid om leraren met creatieve denkkwaliteit uit te dagen om hun denken om te zetten in daden. Daarmee investeert het Platform in het inzetten en behoud van denkkracht van leraren. Dit bieden van ruimte laat zien dat de scholen in de regio gericht zijn op vernieuwen en vernieuwers.
  Voion maakt een animatie en parelbeschrijving van Slimmer Werken >>
 5. Praktijkonderzoek uitvoeren: In flow blijven
  In dit deelproject wordt vanuit inzichten uit onder andere generatiemanagement en levensfasebewust personeelsbeleid een vernieuwende visie ontwikkeld en getoetst aan de praktijk over het gepassioneerd laten blijven van leraren. Deze visie is beschreven in De FlowWijzer: Professionele Aandacht = Werkplezier
 6. Starten Leernetwerken leraren
  Leraren professionaliseren door van en met elkaar te leren. Dat is wat er met dit deelproject beoogd wordt. Het onderzoeksbureau Mc Kinsey en Company beschikt over onderzoeksgegevens dat het leren van en met elkaar een succesfactor is voor het verhogen van onderwijskwaliteit. Binnen de regio worden vier leernetwerken voor leraren opgezet. Het idee erachter is dat deze vier leernetwerken als een vliegwiel gaan functioneren voor andere leraren. Zodat op den duur het lid zijn van een leernetwerk binnen het Platform meer regel dan uitzondering is.  

Meer informatie:

nieuws