Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs heeft behoefte aan oplossingen voor het lerarentekort. Door regionaal samen te werken kan er op maat gewerkt worden aan dit arbeidsmarktvraagstuk. Heeft u een goed idee om het aantal en de kwaliteit van docenten te vergroten? Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs cofinanciering aanvragen voor nieuwe projecten om het lerarentekort aan te pakken.

Welke projecten komen voor cofinanciering in aanmerking?
 • Projecten die resulteren in extra instroom in de lerarenopleiding, bijvoorbeeld door imagoverbetering of het aansporen van nieuwe doelgroepen.
 • Projecten op regionaal niveau die de in- door en uitstroom op vo-scholen vergroten. Bijvoorbeeld projecten die de doorstroom en (regionale) mobiliteit bevorderen, een plan gericht op een werving- en selectiebeleid op zij-instromers en anders bevoegden, het inzetten van stille reserve en creëren van nieuwe instroom (gerichte regionale acties op basis van regionaal beschikbaar aanbod). 
 • Projecten die zorgen voor het voorkomen van uitval en behoud van (startende) leraren.
Voorwaarden
De stimuleringsregeling kent de volgende voorwaarden en criteria:
 • Minimaal 1 lerarenopleiding en 2 schoolbesturen nemen deel aan het project.
 • Een lerarenopleiding mag meer dan 1 keer met een projectplan meedoen wanneer het maar met andere samenwerkende schoolbesturen is.
 • Het projectplan is opgesteld op basis van het daartoe opgestelde format en op 1 februari 2018 volledig ingevuld ontvangen.
 • Het projectplan betreft een innovatieve pilot in de regio om het lerarentekort terug te dringen.
 • De aanpak is overdraagbaar aan de vo-sector.
 • De activiteiten moeten geborgd worden.
 • Het projectplan geeft inzicht in gewenste resultaten en effecten op de lange termijn.
 • De cofinanciering bedraagt max. 50% van de totale kosten voor uitvoering van het project.
 • Er zijn maximum uurtarieven personele kosten vastgesteld: projectleider/ schoolleider/ HRM/ medewerker opleiding: € 55,- Leraar: € 45,-
 • Activiteiten die onder de reguliere werkgeversverantwoordelijkheid vallen (van zowel het schoolbestuur als de lerarenopleiding) komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Er vindt geen financiering plaats van activiteiten die al via andere subsidies worden / zijn gedekt.
 • De looptijd van het project is maximaal tot einde schooljaar 2018//2019
 • Het projectplan bevat duidelijke go/no-go moment(en).
 • Voor 1 oktober 2019 ontvangt Voion een eindrapportage- en afrekening inclusief overdraagbare producten.
 • Per tranche is € 250.000 beschikbaar. Bij de honorering van de projecten die voldoen aan de criteria wordt gelet op:
  o Spreiding van de projecten over de regio’s.
  o Spreiding van de projecten over grote en kleine schoolbesturen.
  o Spreiding van de projecten over grote steden en provincie.
  o Spreiding van de projecten over oplossingen kwantitatief, kwalitatief, instroom, behoud.
Bekijk voor een volledige beschrijving van de fases en de criteria het document Fases en criteria Stimuleringsregeling regionale aanpak tekortvakken.

Fasering aanvraag, uitvoering en verantwoording
De stimuleringsregeling kent twee tranches. Tranche I loopt tot oktober 2019.
 • Voor 15 november 2017 kunt u een korte beschrijving aanleveren van het project via het formulier Aanvraag toetsing kansrijkheid. Hiermee kunt u toetsen of het project dat u voor cofinanciering in aanmerking wilt laten komen kansrijk is.
 • Extra mogelijkheid voor toetsing kansrijkheid. Mail het formulier toetsing kansrijkheid uiterlijk 31 december 2017 naar Voion
 • Voor 1 februari 2018 dienen samenwerkende schoolbesturen en tenminste een lerarenopleiding een definitief projectplan in. Zie hiervoor het format projectplan regionale aanpak lerarentekort.
 • In de derde week van februari 2018 krijgen de indieners bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt.
 • In maart/april 2018 zal er een landelijke bijeenkomst plaatsvinden met de indieners van de goedgekeurde plannen om van elkaar te leren en eventuele knelpunten te bespreken.
 • De uitvoering van het project loopt tot maximaal einde schooljaar 2018/2019.
 • De aanvrager dient voor 1 oktober 2019 een eindrapportage- en afrekening in inclusief overdraagbare producten.
Tranche II volgt hetzelfde tijdspad van september 2018 tot oktober 2020.

Vragen en ondersteuning
De regioadviseurs van Voion denken graag mee bij het indienen van uw aanvraag en projectplan. Heeft u een idee en wilt u die aan ons voorleggen of heeft u vragen over de regeling? Neemt u dan contact op met:
 • Jack de Bruin, contactpersoon regio’s Limburg, Brabant, Zeeland, Gelderland en Overijssel: M 06 22 93 96 65 | E-mail: j.debruin@caop.nl
 • Rob Hommen, contactpersoon overige regio’s: M 06 10 07 41 70 | E-mail: r.hommen@caop.nl
Downloads:
*een word-bestand van deze formulieren kunt u opvragen via info@voion.nl