Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Masterclasses Regionale Aanpak lerarentekort 27 november 2019

Voion organiseert 27 november a.s masterclasses Regionale aanpak lerarentekort. Deze masterclasses bieden de nodige verdieping op de aanpak van het lerarentekort in uw regio en is een vervolg op de kennisdelingssessie van eind september.

In de plenaire inleiding nemen we een kijkje in de keuken van sector Zorg en welzijn. Wat kan het onderwijs leren van de regionale aanpak van tekorten in deze sector? Daarna volgt een verdieping op de thema’s van het lerarentekort in 4 masterclasses:

1.       Masterclass professionaliseren, oriënteren, opleiden en begeleiden

Deze masterclass behandelt alle facetten die te maken hebben met professionaliseren. Marc van der Meer, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt (leerstoel CAOP) is gastspreker. Er vindt een verdieping plaats op de volgende onderwerpen:
 • Een goede en gedegen oriëntatie op het leraarsvak als begin
 • Begeleiding tijdens het opleidingstraject initiële opleiding
 • Begeleiding tijdens het opleidingstraject andere doelgroepen
 • Inductiefase na bevoegdheid
 • Duurzaam ontwikkelen en loopbaanperspectief

Er is sprake van een praktische benadering van deze onderwerpen in een interactieve setting.

Het doel van deze masterclass is tweeledig. Op de eerste plaats leert u hoe nieuwe doelgroepen en studenten goed door de opleidingsfase kunnen worden begeleid. Daarnaast krijgt u meer inzicht in het loopbaanperspectief voor onderwijsprofessionals in het kader van duurzaam ontwikkelen binnen een professionele leercultuur.

2.       Masterclass zij-instroom en andere nieuwe doelgroepen: de klantreis 

Deze masterclass behandelt alle facetten van (regionale) werving en het selectieproces van nieuwe doelgroepen voor de tekortvakken in het vo. Er vindt een verdieping plaats op de volgende onderwerpen:

 • Over welke nieuwe doelgroepen hebben we het eigenlijk (denk o.a. aan zij-instromers, bevoegden in een overschotvak, hybride docenten) en wat zijn hun kenmerken?
 • Hoe ziet ‘de klantreis’ van nieuwe doelgroepen er uit en hoe zou die er idealiter uit moeten zien? Waar zitten de knelpunten en hoe kunnen we die oplossen? Wat is daarvoor nodig?
 • Wat is de rol van schoolbesturen en opleidingen in dit proces?
 • Welke instrumenten kunnen we gebruiken om dit traject goed vorm te geven?
 • Voorbeelden uit de praktijk van interessante aanpakken.

Het doel van deze masterclass is u van voldoende kennis en gereedschappen te voorzien om in uw eigen regio in samenwerking met de partners uit het scholenveld en de opleidingen de klantreis te optimaliseren en knelpunten weg te nemen.

Gastsprekers zijn: 
- Marjolijn de Kroon, projectleider regionale samenwerking VO/MBO Onderwijspact Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Nijmegen en betrokken bij een aantal innovatieve aanpakken (samenwerking met beroepsverenigingen zoals chemici, statushouders, traject van ingenieur tot docent, etc.)
- Marius Bilkes: oprichter van het platform Hybride docent en deskundige op het vlak van de mogelijkheden en knelpunten op dit onderwerp
- Arend Jan Zwarteveen: bedenker en uitvoerder van de cursus Zin in Lesgeven voor zij instromers. Deze cursus is inmiddels aan meer dan 1500 zij-instromers gegeven in de afgelopen 10 jaar en zal worden “gekopieerd” in meerder regio’s.  

3.       Masterclass innovatie en anders organiseren

Deze masterclass behandelt alle facetten die te maken hebben met ontwikkeling en innovatie van het onderwijs en in het bijzonder de school als arbeidsorganisatie. Er vindt een verdieping plaats op de volgende onderwerpen:

 • Wat is onderwijsinnovatie en wanneer spreken we wel/niet van anders organiseren?
 • Wat vragen onderwijsinnovatie en anders organiseren van leraar, schoolleiders en alle andere professionals binnen de school?
 • Bieden onderwijsinnovatie en anders organiseren kansen voor bestrijding van het lerarentekort en, zo ja, welke?
 • Hoe zorgen wij bij onderwijsorganisatie en anders organiseren voor draagvlak en een duurzaam commitment op alle niveaus?

Het doel van deze masterclass is om kennis te delen over onderwijsinnovaties en vormen van anders (beter) organiseren die de aantrekkelijkheid van het beroep kunnen vergroten en (daarmee) een bijdrage kunnen leveren aan bestrijding van het lerarentekort.

4.       Masterclass Regionale samenwerking en regionale mobiliteitsvorming (RMC)  

Samenwerken in de regio is misschien wel de enige manier om de uitdagingen rondom het lerarentekort en andere regionale arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Of dat nu is langs de lijn van regionale mobiliteitscentra met collegascholen, met lerarenopleiders of met het bedrijfsleven om het hybride docentschap mogelijk te maken, regionale samenwerking is hard nodig. Deze masterclass biedt een verdieping op de volgende onderwerpen:

 • Bouwstenen van het werken in netwerken: door Esther Klaster

“Het lerarentekort succesvol aanpakken kan niemand in zijn eentje. Van samenwerking met lerarenopleiders tot regionale mobiliteitscentra met collegascholen, regionale samenwerking is hard nodig. In deze werksessie neemt Esther Klaster u mee in de volgende bouwstenen van het samenwerken in netwerken.

 • De actoren: wie doen er mee?
 • De identiteit: wat verbindt deze partijen?
 • De ambities: wat doen wie met elkaar?
 • Het fundament: hoe geven we het vorm?  

Aan de hand van een werkblad kijkt u door de bril van deze bouwstenen naar uw eigen regionale netwerk. U gaat naar huis met een scherper inzicht in waar uw netwerk nu staat, waar de uitdagingen liggen en wat een goede volgende stap kan zijn om het netwerk verder te brengen.”  

Esther Klaster werkt als adviseur bij Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in samenwerking in netwerken en partnerschappen. Zij promoveerde op een onderzoek naar regionale netwerken rond onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken. Als adviseur helpt zij organisaties die samen complexe vraagstukken in onder meer het onderwijs oppakken om effectiever samen te werken.

 • Regionale Mobiliteitsvorming in het vo, hoe doe je dat. Ervaringen uit het primair onderwijs door Paul Jetten

Paul Jetten is directeur van Centrum Personeel Voorziening Ingenium. Een regionaal transfercenter (RTC) in het primair onderwijs waar alle scholenkoepels uit het Land van Cuijk, kop van Limburg, Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal bij aangesloten zijn. In een regionaal transfercentrum (RTC) werken schoolbesturen uit het primair onderwijs regionaal met elkaar samen voor een duurzame en evenwichtige arbeidsmarkt. Vanuit een RTC organiseren de schoolbesturen samen verschillende activiteiten om werkgelegenheid te behouden, mobiliteit te stimuleren en instroom van jonge leerkrachten te faciliteren. Regionale mobiliteitsvorming in de vorm van een RMC, vergelijkbaar met RTC in PO, is nog geen gemeengoed. Wat kan het VO leren op dit vlak van het PO?

Sprekers
Per (deel)onderwerp zijn er deskundige gastsprekers uitgenodigd om hun kennis en ervaringen te delen. Daarnaast worden de deelnemers aan deze masterclasses uitgedaagd tot eigen invulling van het regionale proces te komen op basis van de uitgereikte bouwstenen.