Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

FAQ Vierslagleren schoolbesturen

Veelgestelde vragen Vierslagleren-VO

Voor schoolbesturen en schoolleiders

Hoe kan ik een lerarenduo aanmelden voor Vierslagleren?

Het schoolbestuur meldt een lerarenduo aan voor Vierslagleren via het digitale aanmeldformulier van Voion dat van 1 april tot 1 juli 2016 hier te vinden is. Naast het aanmeldformulier Vierslagleren dienen de volgende documenten in de aanmeldapplicatie te worden meegestuurd:

 • Kopie aanvraagformulieren voor de Lerarenbeurs van zowel de zittende als de startende leraar of indien van toepassing het aanmeldformulier voor de zij-instroomregeling of een verklaring dat de werkgever de studiekosten betaalt.
 • Een schriftelijke verklaring van de starter dat hij/ zij geen regulier dienstverband als leraar in het vo heeft voorafgaand aan het moment van indiensttreding in het kader van Vierslagleren.
 • Een verklaring waarin de werkgever verklaart dat hij de startende leraar een jaarcontract geeft voor minimaal 0,5 fte. In dezelfde verklaring garandeert het schoolbestuur een goede begeleiding en verklaart het zich in te spannen om de starter na afloop aan een baan te helpen.

Hoe vraag ik een Lerarenbeurs aan voor de zittende en startende leraar?

De zittende en startende leraren vragen zelf de Lerarenbeurs aan via DUO. Het schoolbestuur kan dit niet voor hen doen. Wel moet het schoolbestuur ook een deel van de vragen invullen. Het gaat hierbij onder ander om een aanvraag voor een vergoeding van de verletkosten.

De zittende leraar of de starter komt niet (meer) in aanmerking voor de Lerarenbeurs, kan deze persoon deelnemen aan Vierslagleren?

Ja dat kan. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om de studiekosten en uren studieverlof afkomstig uit de Lerarenbeurs zelf te financieren.

Waar vind ik meer informatie over de Lerarenbeurs of zij-instroomregeling?

Welke opleidingen kunnen gevolgd worden met Vierslagleren-VO?

 • Alleen opleidingen in een vastgesteld tekortvak komen in aanmerking voor de regeling.
 • Deze opleidingen moeten ook geregistreerd zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en de duur van de studie mag volgens de voorwaarden van de Lerarenbeurs niet langer zijn dan drie jaar.
 • Vierslagleren geldt voor twee jaar. Als een leraar langer over de opleiding doet, dan zijn de extra kosten voor het bestuur.

Een overzicht van de geregistreerde opleidingen vindt u hier.

 

Moeten de startende leraar en de ervaren leraar dezelfde opleiding volgen, op dezelfde opleidingsplaats?

De startende en ervaren leraar hoeven niet per se dezelfde opleiding of in hetzelfde tekortvak te volgen en dus ook niet in dezelfde opleidingsplaats. Het schoolbestuur kan dit wel als extra voorwaarde stellen. In dit document staan voorbeelden van mogelijke lerarenduo’s.

Dient de zittende leraar de starter te begeleiden?

Het kan zijn dat de starter en de zittende leraar lesgeven op een andere locatie en/of in een ander vak. De zittende leraar kan weliswaar een rol spelen in de begeleiding van de starter, maar dit is geen verplichting. Een voorwaarde is wel dat het schoolbestuur zorg draagt voor een goede begeleiding van de starter. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden, mede afhankelijk van het begeleidingssysteem dat door de school wordt gehanteerd.

Kan mijn school ook deelnemen aan Vierslagleren-VO als de ervaren leraar een parttime baan heeft?

Als de ervaren leraar een parttime baan heeft is dat geen probleem. Hij of zij kan dan nog steeds 12 klokuren vrijstelling van lesgevende taken krijgen. Het betekent voor de school overigens wel wat extra verletkosten, die ze dan zelf moeten betalen.

Is het bedrag van € 16.500 dat beschikbaar wordt gesteld per lerarenduo per jaar of voor de totale periode die de opleiding duurt?

Het bedrag van € 16.500 is het totaalbedrag, dus voor de twee jaar dat de opleiding duurt. Dit dekt de kosten van vervanging door een startende leraar (onderin schaal LB) voor twee jaar voor 6 klokuren. Daarnaast is via de Lerarenbeurs voor de ervaren leraar maximaal 6 klokuren verletkosten aan te vragen.

Wat verdient een startende leraar?

Een startende leraar verdient minimaal schaal LB1 startsalaris. Wanneer hij/zij al een paar jaar ervaring heeft, zal dit conform de CAO VO een paar treden hoger zijn. In dit document staat een rekenvoorbeeld over deze regeling voor het schoolbestuur.

Mag een ervaren leraar ook gebruik maken van de uren voor individuele professionele ontwikkeling conform de CAO naast de ‘externe’ financiering waardoor de vrijstelling van lesgevende taken meer dan 2 dagen worden?

(Met ‘externe’ financiering bedoelen we "uit de Lerarenbeurs en door deelname aan Vierslagleren")
Ja, dit mag.

Wat gebeurt er als de startende leraar tussentijds stopt met het werk?

Bij een tussentijdse verandering neemt u contact op met Voion en bespreekt de mogelijkheden. Er zijn verschillende opties:

 • Het schoolbestuur zoekt een vervanger
  • Wanneer de startende leraar voortijdig stopt met werk, heeft het schoolbestuur de mogelijkheid om een vervanger te zoeken voor de verleturen van de zittende leraar. De nieuwe starter gaat tevens een opleiding volgen in het volgende studiejaar.
  • Als de starter gebruik maakt van de Lerarenbeurs of zij-instroomregeling dan gelden daarnaast de voorwaarden van deze regelingen.
 • Het schoolbestuur zoekt geen vervanger
  • Indien er geen vervanger wordt aangetrokken, wordt de Vierslagleren subsidie stopgezet en eventueel deels teruggevorderd naar rato van het aantal maanden dat er geen duovorming meer is.
  • Als de starter gebruik maakt van de Lerarenbeurs of zij-instroomregeling dan gelden daarnaast de voorwaarden van deze regelingen.

 

Wat gebeurt er als de startende leraar tussentijds stopt met de studie?

Bij een tussentijdse verandering neemt het schoolbestuur contact op met Voion en bespreekt de mogelijkheden. Er zijn verschillende opties:  
 • Het schoolbestuur zoekt een vervanger
  • Indien de starter voortijdig stopt met de studie, kan hij/ zij wel het schooljaar afmaken als werknemer (indien het schoolbestuur dit wenst). In het volgend schooljaar dient een andere starter te worden benoemd, die ook een opleiding gaat volgen.
  • Als de starter gebruik maakt van de Lerarenbeurs of zij-instroomregeling dan gelden daarnaast de voorwaarden van deze regelingen.  
 • Het schoolbestuur zoekt/vindt geen vervanger
  • Wanneer het bestuur geen nieuwe starter aanstelt, wordt de Vierslaglerensubsidie na het eerste jaar stopgezet.
  • Als de starter gebruik maakt van de Lerarenbeurs of zij-instroomregeling dan gelden daarnaast de voorwaarden van deze regelingen.

Wat gebeurt er als de zittende leraar tussentijds stopt met de masteropleiding?

Bij een tussentijdse verandering neemt het schoolbestuur contact op met Voion en bespreekt u de mogelijkheden. Er zijn verschillende opties:

 • Het schoolbestuur zoekt een vervanger
  • Het schoolbestuur heeft de mogelijkheid een andere zittende leraar te zoeken die een opleiding (evt. in het volgende schooljaar) wil volgen. Op de resterende vergoeding uit Vierslagleren kan dan aanspraak gemaakt worden totdat de starter zijn opleiding heeft behaald (t/m schooljaar 2017/2018).   
  • Indien de zittende leraar ook gebruik maakt van de Lerarenbeurs dan gelden daarnaast de voorwaarden van de Lerarenbeurs.  
 • Het schoolbestuur zoekt/vindt geen vervanger
  • Wanneer de zittende leraar tussentijds stopt met de studie, dan bestaat de vergoeding van Vierslagleren uit het aantal maanden dat hij/ zij aan de studie heeft deelgenomen (€700,- per maand). Eventueel teveel betaalde voorschotten bij voortijdig stoppen worden teruggevorderd.

Is het vereist dat de school de startende leraar een baangarantie biedt na afloop van de opleiding?

Nee, dit is niet vereist. Wel wordt verwacht dat de school zich na afloop van de opleiding inspant om een baan voor de startende leraar te vinden in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld binnen het eigen bestuur, door de starter aan te bevelen bij een ander bestuur en/of de starter tijd en ruimte te geven om te solliciteren.

Op 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid in werking getreden. Waar moeten schoolbesturen rekening mee houden?

Het schoolbestuur kan met betrekking tot Vierslagleren een vervangings- of projectcontract voor 2 jaar geven met daarin ontbindende voorwaarden met betrekking tot niet voldoende functioneren en/of voortijdig stoppen met de masteropleiding. Dan geldt dit als 1 contract. Ook kan er twee keer een jaarcontract worden gegeven, als de starter in het half jaar daarvoor niet in dienst is geweest bij dezelfde werkgever, zonder dat er dan een verplichting is. Eventueel is detachering voor 2 jaar vanuit bijvoorbeeld het primair onderwijs ook mogelijk.

Waar kan ik meer informatie vinden over Vierslagleren?

Alle informatie over de regeling is op de website van Voion te vinden (www.voion.nl/vierslagleren).

Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar vierslaglerenvo@voion.nl of neem contact op met Cor van Dam (06-2271 9750) of Jonas Westhoek (06-1289 4874) van Voion.