Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Convenant professionalisering

Convenant Professionalisering 2006

Het ministerie van OCW en de werkgevers- en werknemersorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs hebben in 2006 het ‘Convenant professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel in po en vo’ afgesloten. Een belangrijk doel van het convenant is te bevorderen dat schoolbesturen beleid voeren voor:
  • de professionalisering van het management;
  • de professionalisering en begeleiding van (beginnend) onderwijspersoneel. 

Daartoe omvat het convenant de volgende streefdoelen:

  • scholing en begeleiding van zij-instromers;
  • begeleiding van beginnend onderwijspersoneel;
  • vermindering van het aantal on(der)bevoegde leraren in het voortgezet onderwijs;
  • de bekwaamheid van het onderwijspersoneel onderhouden en verdere professionalisering;
  • meer vrouwen in het management;
  • innovatie in het voortgezet onderwijs;
  • opleiden in de school;
  • meerjarige strategische personeelsplanning.

Zo kunnen scholen de bekwaamheidseisen invullen die zijn vastgesteld in de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO). Via het convenant is budget beschikbaar gesteld om aan de professionaliseringsafspraken te kunnen voldoen. Deze middelen worden als lumpsumbedrag uitbetaald aan scholen in zowel primair als voortgezet onderwijs.
Vanaf 2007 is het bedrag vastgesteld op structureel 100 miljoen euro per jaar, waarvan 41 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs.
Voor een gemiddelde school in het voortgezet onderwijs (1435 leerlingen) betekent dat: een structureel extra budget van 62.600 euro per jaar.