Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Lumpsumfinanciering

Lumpsumfinanciering

Het voortgezet onderwijs werkt sinds 1996 met lumpsumfinanciering. Scholen ontvangen een totaalbedrag aan bekostiging en zijn vrij dit naar eigen inzicht te besteden. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van de lumpsumfinanciering vast, met een onderscheid tussen:
  • een deel voor personele kosten (85 %);
  • een deel voor materiële kosten, zoals apparatuur, onderhoud, lesmateriaal en schoonmaak (15 %).  

Personele kosten voortgezet onderwijs
De lumpsumfinanciering voor personele kosten kan onder andere worden ingezet voor de professionalisering van onderwijzend personeel. Het bedrag dat scholen in het voortgezet onderwijs krijgen voor personeelskosten bestaat uit:

  • een vaste component (vaste voet onderwijzend personeel);
  • een deel dat afhankelijk is van het aantal leerlingen. 

De vaste voet voor onderwijzend personeel hangt samen met de schoolsoort en de samenstelling van de school of scholengemeenschap. Een zelfstandige middelbare school heeft bijvoorbeeld een andere vaste voet dan een brede scholengemeenschap.

Ook het deel van de personeelskosten dat afhankelijk is van het aantal leerlingen kan variëren per schoolsoort. Zo vergen leerlingen in het vmbo die zijn aangewezen op leerwegondersteuning (lwoo) en leerlingen in het praktijkonderwijs bijvoorbeeld meer begeleiding en daarvoor is meer onderwijzend personeel nodig.

Berekening personeelskosten voortgezet onderwijs
Het lumpsumbedrag voor personeelskosten wordt berekend door het aantal leden van directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel te vermenigvuldigen met de gemiddelde personeelslast.

De gemiddelde personeelslast is een normbedrag voor het salaris, inclusief toelagen en vergoedingen en werkgeverslasten. De hoogte van die gemiddelde personeelslast staat in de regeling 'Vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs' die elk jaar wordt gepubliceerd.