Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Nationaal onderwijsakkoord

Nationaal onderwijsakkoord

Het kabinet en de Stichting van het Onderwijs, het samenwerkingsverband van sector- en werknemersorganisaties in het onderwijs, hebben in september 2013 het nationaal onderwijsakkoord gesloten.
In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over de middelen voor het voortgezet onderwijs. Deze middelen waren in het regeerakkoord 'Bruggen slaan' al gereserveerd voor kwaliteitsverbetering bij leraren en schoolleiders. 

In het nationaal onderwijsakkoord is de ambitie opgenomen dat alle partijen uiterlijk vanaf 2015 alle docenten geld, tijd en ruimte bieden om te voldoen aan de verplichting hun bekwaamheid te onderhouden. Nascholing wordt beschouwd als een recht; elke docent moet in staat zijn de eigen bekwaamheid  verder te ontwikkelen.
 
Om de doelen in het onderwijsakkoord uit te voeren, ontvangt het voortgezet onderwijs vanaf 2014 structurele middelen die oplopen tot 149 miljoen euro vanaf 2017. 
In het akkoord is opgenomen dat deze gelden vrijkomen wanneer de kaderafspraken en ambities uit het onderwijsakkoord zijn uitgewerkt in een sectorakkoord en hun beslag vinden in cao-afspraken. Inmiddels hebben OCW en de VO-raad het Sectorakkoord VO gesloten. Ook is een nieuwe cao vastgesteld waarin de gelden uit het nationaal onderwijsakkoord zijn meegenomen.