Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Pilots professionele leergemeenschappen

Pilots professionele leergemeenschappen

In professionele leergemeenschappen (PLG’s) voor het voortgezet onderwijs werken groepen docenten, onder begeleiding van externe experts, samen aan verbetering van hun eigen vakonderwijs of aan een probleem dat voor hun onderwijs relevant is. Zo versterken docenten de vakkennis, het didactisch handelen, de professionele houding en de aantrekkingskracht van het docentschap.
Het project ‘Professionele leergemeenschappen’ maakt deel uit van het landelijke OCW-programma ‘Impuls Leraren Tekortvakken’.

Een professionele leergemeenschap levert uw school de volgende voordelen op: 
  • betere ondersteuning voor lerende leraren, met onder andere: observatie, feedback, advies, hulp bij problemen;
  • hogere kwaliteit van de les en daarmee ook van de ontwikkeling van leerlingen;
  • ontwikkeling van nieuwe producten, lesmateriaal of lesmethoden;
  • u wisselt kennis en ervaring uit met andere scholen en met lerarenopleidingen;
  • u kunt coaching, training en feedback op uw school inzetten als gerichte HRM-instrumenten;
  • tegemoetkoming in de verletkosten;
  • gratis onderzoek naar de effectiviteit van PLG’s door de Universiteit Twente.
Doelgroep
De leergemeenschap bestaat uit docenten die werkzaam zijn in hetzij het eerstegraads of het tweedegraads gebied. Een mix is mogelijk als de reden daarvan maar samenhangt met het doel van de PLG. Veelal gaat het om vakgenoten van verschillende scholen die met elkaar samenwerken.

Subsidiebedrag
Het ministerie van OCW stelt voor het project 'Professionele leergemeenschappen' 3 miljoen euro beschikbaar in vier jaar tijd. Op jaarbasis bedraagt de subsidie 50.000 euro per professionele leergemeenschap. Dit bedrag wordt per jaar in twee tranches uitgekeerd: 75 procent% bij het begin van het traject en 25 procent% nadat de Universiteit Twente alle onderzoeksgegevens heeft ontvangen.

Aansluiten
De organisatie berust bij een universitaire lerarenopleiding die, in overleg met de scholen, een of meer PLG’s inricht. Er is ruimte voor maximaal 15 professionele leergemeenschappen in Nederland, met 15 tot 25 docenten per PLG. Hebt u interesse in deelname aan een professionele leergemeenschap? Informeer dan bij de universitaire lerarenopleiding in uw regio naar de mogelijkheden.

Meer informatie