Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Sectorakkoord VO

Sectorakkoord VO

In mei 2018 is een geactualiseerd sectorakkoord 2018-2020 gesloten. Het geactualiseerde sectorakkoord voortgezet onderwijs bouwt voort op het Sectorakkoord 2014-2017 – Klaar voor de toekomst, samen werken aan onderwijskwaliteit.

Het geactualiseerde sectorakkoord zet voor de komende jaren in op dezelfde zeven ambities als beschreven in het eerste sectorakkoord. De doelstellingen zijn waar nodig geactualiseerd en er is meer focus aangebracht in de afspraken van 2014. De prestatiebox in het voortgezet onderwijs wordt verlengd in 2019 en 2020. Hieronder kunt u zien welke ambities dat zijn. Er staat kort bij vermeld wat de doelstelling zoal inhoudt.

Afspraken
In het (geactualiseerde) sectorakkoord zijn afspraken gemaakt over onder meer:
 • toekomstbestendig onderwijs;
 • partnerschap in de regio: samenwerken aan het realiseren van de publieke opdracht en hier de benodigde afspraken over maken;
 • andere verhoudingen in toezicht en verantwoording;
 • professionele scholen.
Bij dat laatste gaat het in het bijzonder om:
 • Scholen als lerende organisaties (ruimte voor leraren, professioneel statuut, versterking van de professionele leercultuur op scholen; meer en beter gekwalificeerde / opgeleide leraren, opleiden in de school uitbreiden).
 • Aanpak onbevoegdheid en verkenning andere organisatie bevoegdhedenstelsel.
 • Een sterkere koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling en versterking strategisch personeelsbeleid (professionalisering leraren, begeleiding startende leraren, professionele ontwikkeling docenten vmbo, bevoegdheid).
 • Professionalisering van schoolleiders en bestuurders (waaronder schoolleidersregister, strategisch HR-beleid, lerend bestuur).

Ambities en doelstellingen

 1. Ambitie 1. Uitdagend onderwijs voor elke leerling
  Alle leerlingen worden – via vormen van onderwijs op maat – uitgedaagd in het onderwijs. Het landelijk percentage zittenblijvers is in 2020 gedaald van 5,8 tot 3,8 procent. Vanaf dat jaar zit geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zonder passend onderwijs.
 2. Ambitie 2. Eigentijdse voorzieningen
  Scholen benutten – in aansluiting op hun curriculum – de mogelijkheden van ICT en eigentijdse leermiddelen optimaal voor hun onderwijs.
 3. Ambitie 3. Brede vorming voor alle leerlingen
  Scholen zijn actief aan de slag met de ontwikkeling van hun curriculum, dat recht doet aan de drievoudige opdracht van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Hiertoe behoort versterking van het burgerschapsonderwijs. § 
 4. Ambitie 4. Partnerschap in de regio
  Schoolbesturen werken in de regio samen aan het realiseren van hun maatschappelijke opdracht en maken hier gezamenlijk afspraken over. Hierbij betrekken zij het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale en regionale overheden.
 5. Ambitie 5. Scholen als lerende organisaties
  Het streven is dat het aantal plekken op opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs in 2020 met 2200 tot 4000 is toegenomen. Startende leraren en schoolleiders krijgen een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma, als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid.
 6. Ambitie 6. Toekomstbestendigheid organiseren: koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling
  Schoolbesturen stemmen hun personeelsbeleid af op onderwijskundige doelen en daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders.
 7. Ambitie 7. Nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht
  Schoolbesturen hebben hun governance op orde en leggen verantwoording af over de resultaten die zij leveren. Bovendien hebben ze hun kwaliteitszorg op orde en streven ze naar een zo hoog mogelijk niveau boven basiskwaliteit.

Financiële middelen en ondersteuningsstructuur
Via de prestatiebox zijn er voor scholen middelen beschikbaar om uitvoering te geven aan de ambities uit het sectorakkoord, en om de doelstellingen die in deze actualisatie zijn opgenomen te realiseren. De regeling prestatiebox wordt daarom verlengd voor de jaren 2019 en 2020.

Ondersteuningsstructuur
De subsidiëring vanuit OCW van de ondersteuningsprogramma’s van de VO-raad in het kader van het sectorakkoord eindigt eind 2018. De som van deze financiering is € 12 miljoen. De VO-raad en OCW maken afspraken over de beschikbaarheid en inzet van deze middelen voor de jaren 2019 en 2020. Voor de middelen die beschikbaar blijven, gelden enkele uitgangspunten voor besteding daarvan. De inzet van de middelen moet bijdragen aan kwaliteitsverbetering in het voortgezet onderwijs en de realisatie van de doelstellingen uit het sectorakkoord. De VO-raad zet in op een integraal ondersteuningsprogramma voor de ambities 1, 2, 3 en 6.

De actualisatie van het sectorakkoord geldt voor deze kabinetsperiode en heeft een looptijd tot en met 2020. OCW en VO-raad maken vóór 1 juli 2020 afspraken over de beschikbaarheid van ondersteuningsmiddelen in 2021. 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de middelen die beschikbaar zijn gesteld van 2015 t/m 2018 (in miljoenen). De bedragen over 2019 en 2020 worden later dit jaar bekend gemaakt.

Tabel beschikbare middelen 2015 t/m 2018

2 Professionele scholen                     
Instrument                     
 2015  2016  2017  2018
2.1 Basisvaardigheden startende leraren
- complexe vaardigheden - bevoegd en permanent bekwaam
   92      93      125  153
    prestatiebox           87  88  120  148
  - ICT-ondersteuning subsidie  5  5  5  5
             
2.2 Meer en beter gekwalificeerde masteropgeleide leraren    32  49  75  75
    prestatiebox  10  18  43  43
  - tegemoetkoming studiekosten subsidie  3  3  3  3
  - uitbreiding (academische) opleidingsscholen subsidie  4  8  8  8
  - verhoging budget Lerarenbeurs + 2 uur extra vervangingsvergoeding  subsidie  15   20   21   21 
             
2.3  Professionalisering schoolleiders en bestuurders     31   31   31   31
    prestatiebox   28   28   28   28 
   - professionalisering schoolleiders en bestuurders subsidie   3  3  3  3 
             
  Totaal prestatiebox    125   134  191  219 
     TOTAAL  155  173  231  259