Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Sectorakkoord VO

Sectorakkoord VO

Het sectorakkoord voortgezet onderwijs 2014-2017, in april 2014 gesloten door de staatssecretaris van OCW en de VO-raad, is een uitwerking van de ambities uit het Nationaal Onderwijsakkoord van 19 september 2013. Het sectorakkoord heeft het Bestuursakkoord 2012-2015 vervangen.

Afspraken
In het sectorakkoord zijn afspraken gemaakt over onder meer: 
 • toekomstbestendig onderwijs;
 • andere verhoudingen in toezicht en verantwoording;
 • professionele scholen.
Bij dat laatste gaat het in het bijzonder om: 
 • scholen als lerende organisaties (ruimte voor leraren, versterking van de professionele leercultuur op scholen; meer en beter gekwalificeerde / masteropgeleide leraren, opleiden in de school uitbreiden);
 • een sterkere koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling (professionalisering leraren, begeleiding startende leraren, professionele ontwikkeling docenten vmbo, lerarenregister / bevoegdheid);
 • professionalisering van schoolleiders en bestuurders (waaronder schoolleidersregister, strategisch HR-beleid, lerend bestuur).
Doelstellingen
Het sectorakkoord omvat zeven ambities: 
 1. uitdagend onderwijs voor elke leerling;
 2. eigentijdse voorzieningen;
 3. brede vorming voor alle leerlingen;
 4. partnerschap in de regio (professionele scholen);
 5. scholen als lerende organisatie;
 6. toekomstbestendigheid organiseren: koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling;
 7. nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht.
Ambities 5 en 6 gaan specifiek in op de professionalisering van onderwijspersoneel. Om scholen beter toe te rusten, zetten OCW en VO-raad in op twee lijnen: 
 • scholen als lerende organisatie versterken (ambitie 5);
 • onderwijs- en personeelsontwikkeling koppelen (ambitie 6).
De kwaliteitsafspraken in het sectorakkoord VO moeten nog nader worden uitgewerkt.

Financiële middelen
In het sectorakkoord VO is een overzicht opgenomen van de financiële middelen die beschikbaar komen op basis van dat sectorakkoord.

De prestatiebox (die voortkomt uit het Bestuursakkoord 2011) zal ook na 2016 beschikbaar zijn. In het sectorakkoord is het beschikbare bedrag bovendien verhoogd: van ruim 150 miljoen euro in 2014, naar 176 miljoen in 2015, oplopend naar 202 miljoen in 2016 en uiteindelijk 295 miljoen vanaf 2018.

Ook worden, via de prestatiebox en subsidies, middelen beschikbaar gesteld voor: 
 • ICT-ondersteuning van leraren;
 • meer en beter gekwalificeerde masteropgeleide leraren;
 • de professionalisering van schoolleiders en bestuurders.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de middelen die beschikbaar worden gesteld van 2015 t/m 2018 (in miljoenen).

Tabel beschikbare middelen 2015 t/m 2018

2 Professionele scholen                     
Instrument                     
 2015  2016  2017  2018
2.1 Basisvaardigheden startende leraren
- complexe vaardigheden - bevoegd en permanent bekwaam
   92      93      125  153
    prestatiebox           87  88  120  148
  - ICT-ondersteuning subsidie  5  5  5  5
             
2.2 Meer en beter gekwalificeerde masteropgeleide leraren    32  49  75  75
    prestatiebox  10  18  43  43
  - tegemoetkoming studiekosten subsidie  3  3  3  3
  - uitbreiding (academische) opleidingsscholen subsidie  4  8  8  8
  - verhoging budget Lerarenbeurs + 2 uur extra vervangingsvergoeding  subsidie  15   20   21   21 
             
2.3  Professionalisering schoolleiders en bestuurders     31   31   31   31
    prestatiebox   28   28   28   28 
   - professionalisering schoolleiders en bestuurders subsidie   3  3  3  3 
             
  Totaal prestatiebox    125   134  191  219 
     TOTAAL  155  173  231  259