Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Subsidie korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

Subsidie korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

De ambitie van de overheid en sociale partners is dat in 2017 alle lessen gegeven worden door bevoegde of benoembare docenten. Leraren die lesgeven in het vmbo kunnen een aantal korte opleidingstrajecten volgen. Deze trajecten leiden tot een lesbevoegdheid of bekwaamheid voor het lesgeven in basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerwegen van de onderbouw op het vmbo.

Vanaf januari 2017 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor een aantal korte opleidingstrajecten voor vmbo-docenten. Eerst kon dit alleen voor trajecten die dit schooljaar plaatsvinden, maar de subsidieregeling is nu verlengd. Ook voor trajecten die in 2017-2018 worden afgerond of gestart, kan nu subsidie worden aangevraagd.

Daarnaast is het maximum subsidiebedrag per bestuur komen te vervallen, en hoeven besturen niet langer in één keer subsidie aan te vragen voor de trajecten (ze kunnen nu per afzonderlijk traject een aanvraag doen). Hier vindt u meer informatie over in het gewijzigde beleidskader 'subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017'. De gewijzigde regeling geldt tijdelijk; een structurele regeling is in voorbereiding en wordt naar verwachting deze zomer gepubliceerd. Met deze tijdelijke regeling hebben scholen - vooruitlopend op de structurele regeling - de zekerheid dat de afspraken die zij maken over de deelname aan scholing in het komende schooljaar, voor subsidie in aanmerking komen.

Via het schoolbestuur kunnen leraren subsidie aanvragen voor de kosten van deze scholingstrajecten. De subsidie is beschikbaar voor de volgende trajecten:
  1. het assessment dat nodig is om een bekwaamheidserkenning te kunnen aanvragen voor het geven van het profielvak Media, Vormgeving en ICT;
  2. de minor Dienstverlening & Producten die gevolgd moet zijn om het profielvak Dienstverlening & Producten te mogen geven;
  3. de bijscholing voor pabo-afgestudeerden gericht op het lesgeven in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van de onderbouw van het vmbo;
  4. een maatwerktraject voor pabo-afgestudeerden naar een tweedegraads bevoegdheid voor het lesgeven in het vo/bve.

Subsidie aanvragen 
Aanvragen voor het schooljaar 2017-2018 moeten voor 1 oktober 2017 zijn ingediend. Reeds ingediende aanvragen kunnen desgewenst worden gewijzigd. Het is niet mogelijk om de subsidie met terugwerkende kracht aan te vragen. De inschrijving voor het scholingstraject moet voorafgaand aan de subsidieaanvraag worden gedaan. Subsidie voor maatwerktrajecten van pabo’ers kan op een later moment worden aangevraagd door het schoolbestuur.

De subsidie kunt u aanvragen via de website van de Dienst Uitvoering Subisidies aan Instellingen.  De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst.

Heeft u vragen over de subsidieregeling, het aanvraagformulier of het aanvragen of de toekenning van de subsidie? Neem dan contact op met Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.