Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Lerarenbeurs

Lerarenbeurs voor scholing

Bevoegde docenten kunnen gebruik maken van de Lerarenbeurs. Het doel van deze beurs is:
 • de professionele ontwikkeling van docenten te stimuleren;
 • het opleidings- en kwalificatieniveau te verhogen.
Doelgroep
Om in aanmerking te komen voor de Lerarenbeurs moet de leraar voldoen aan een aantal voorwaarden. De leraar moet:
 • beschikken over een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelordiploma (leraren in het hbo);
 • werkzaam zijn bij een school in (Caribisch) Nederland op het moment van de subsidieaanvraag of in de twaalf kalendermaanden daarvoor; Dit kan ook op basis van een inval- of tijdelijk contract.  
 • werkzaam zijn op een school bekostigd door het ministerie van OCW of EZ;
 • voor minimaal 20 % belast zijn met les(gebonden) taken (deze voorwaarde geldt niet voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers of ambulant begeleiders)
 • geen studiefinanciering of tegemoetkoming voor leraren ontvangen (ook geen lening of studentenreisproduct);
 • ingeschreven staan in het Lerarenregister (geldt niet als u in het hbo werkt of anderszins niet aan de voorwaarden van het register kunt voldoen).
Na een premaster- of schakelprogramma wordt alleen opnieuw subsidie verstrekt voor een bijbehorende universitaire masteropleiding. 

U kunt met de voorwaardenhulp op de website van DUO controleren of u aan alle voorwaarden voldoet.

Subsidiebedrag
De beurs vergoedt de volgende kosten:
 • collegegeld: maximaal 7.000 euro per jaar voor wettelijk of instellingscollegegeld;
 • studiemiddelen: 10 % van het bedrag voor het collegegeld tot een maximum van 350 euro per jaar;
 • reiskosten: 10 % van het bedrag voor het collegegeld tot maximaal 350 euro per jaar;
 • studieverlof: een vast bedrag per onderwijssector (39,48 euro voor het vo), per verlofuur, met een maximum van 160 klokuren per jaar bij een volledige aanstelling.
Deze bedragen gelden ook voor post-initiële masteropleidingen en voor opleidingen aan de Open Universiteit en andere niet-bekostigde onderwijsinstellingen, met een maximum van 3.500 euro aan collegegeld.

Voorwaarden zijn:  
 • de gekozen opleiding moet geregistreerd zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO);
 • de duur van de studie mag niet langer zijn dan drie jaar.
Uitbetaling
DUO betaalt de beurs, ongeveer een maand voordat de studie begint, als volgt uit: 
 • de studiekosten (les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten) aan de leraar;
 • de beurs voor het studieverlof aan de werkgever, om de vervanging te betalen.
Aanvragen 
De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs 2018-2019 loopt van 1 april tot en met 30 juni 2018.  Digitale aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Lerarenbeurs moet per studiejaar opnieuw worden aangevraagd:
 • de docent dient, voor de duur van de studie, jaarlijks (maximaal drie jaar), een aanvraag in voor de studiekosten;
 • de werkgever doet dat jaarlijks voor het studieverlof.
De subsidies voor studiekosten en voor studieverlof worden per studiejaar verstrekt.
Aanvragers die al een of twee keer subsidie hebben ontvangen, krijgen voorrang.
Binnen acht weken na het sluiten van de aanvraagtermijn besluit de minister van OCW over de toekenningen. De aanvragen worden per onderwijssector toegekend, op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarde voor behoud van de Lerarenbeurs
Docenten moeten per studiejaar ten minste 15 studiepunten behalen om de subsidie te behouden. Binnen 22 weken na afloop van het studiejaar waarvoor de subsidie is verleend, volgt de definitieve vaststelling. Heeft de docent het minimumaantal studiepunten niet behaald, dan kan subsidie worden teruggevorderd. DUO controleert steekproefsgewijs of aan de subsidievoorwaarden is voldaan.

Voor docenten die al vóór het studiejaar 2013-2014 een Lerarenbeurs hebben ontvangen, blijven de oude voorwaarden van de terugbetalingsregeling van kracht.

Meer informatie over de lerarenbeurs?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DUO via
E: lerarenbeurs@duo.nl
T: de speciale infolijn over de Lerarenbeurs: 050 599 90 99
De officiële regeling vindt u op de website Overheid.nl: Regeling Lerarenbeurs voor scholing 2009 – 2017