Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Promotiebeurs voor leraren

Promotiebeurs voor leraren

Leraren kunnen voor promotieonderzoek studieverlof krijgen voor de helft van hun aanstellingsomvang, tot een maximum van 0,4 fte. De werkgevers van de geselecteerde leraren ontvangen van het ministerie OCW subsidie voor de vervanging van de leerkracht met studieverlof.

Doel van de promotiebeurs, een actie uit het Actieplan Leerkracht Nederland, is:

 • docenten onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en
 • de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

Een promotiebeurs kan voor elk onderzoeksonderwerp worden aangevraagd, mits het onderzoek enig belang heeft voor de eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin.

Doelgroep

Bevoegde leraren uit onder andere het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen van de promotiebeurs gebruikmaken, onder de volgende voorwaarden:  

 • zij zijn in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- of speciaal onderwijs;
 • zij zijn minstens een jaar in dienst bij een bevoegd gezag van een of meer onderwijsinstellingen die bekostigd wordt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of door de minister van Economische Zaken;
 • zij hebben een aanstelling voor onbepaalde tijd;
 • zij zijn voor minimaal de helft van hun aanstellingsomvang belast met lesgebonden taken (daadwerkelijk voor de klas staan) en pedagogisch-didactisch verantwoordelijk voor het onderwijs.

De beurs is ook beschikbaar voor: 

 • leraren die al met een promotieonderzoek begonnen zijn. Zij kunnen een aanvraag indienen als zij aantoonbaar nog vier jaar lang de vrijgestelde tijd nodig hebben om hun promotieonderzoek af te ronden;
 • leraren met meerdere aanstellingen, mits een van de aanstellingen voldoet aan de voorwaarden van minimaal een jaar in dienst en een dienstverband voor onbepaalde tijd.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die de aanvragen coördineert, nodigt met nadruk vrouwen uit een voorstel in te dienen. 


Looptijd
Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van maximaal vijf jaar een vervanger worden aangesteld voor de helft van uw contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling.

Aanvragen
In 2019 zijn er twee aanvraagrondes voor het aanvragen van een promotiebeurs. De deadlines zijn 15 januari 2019 en september 2019.
Een aanvraag voor een promotiebeurs bestaat over het algemeen uit: 

 • een digitaal aanvraagformulier (beschikbaar op de website van de NWO) met als bijlagen: 
  - cv;
  - korte beschrijving van het promotieonderzoek (idee moet gerelateerd zijn aan onderwijs);
  - aanbeveling van een promotor (promotor moet als hoogleraar verbonden zijn aan een 
    van de Nederlandse universiteiten met een onderzoekstaakstelling);
 • een verklaring van de werkgever die daarmee toestemming geeft voor het studieverlof (ondertekend door een gemachtigd vertegenwoordiger van het schoolbestuur). Een format voor de verklaring is te vinden op de website van de NWO. Werkt een docent bij meer dan een instelling, dan is het mogelijk om het studieverlof over de instellingen te verdelen. De school waar de docent de grootste aanstelling heeft, ondertekent dan de verklaring.

Procedure
De toekenning van de promotiebeurs verloopt als volgt: 

 • een wetenschappelijke commissie beoordeelt de aanvragen. Zij kiest de meest kansrijke kandidaten om een uitgewerkte aanvraag in te dienen;
 • uit deze uitgewerkte aanvragen kiest de commissie kandidaten voor een interview;
 • de commissie formuleert vervolgens een advies voor het algemeen bestuur van de NWO;
 • het NWO-bestuur besluit definitief over de toekenning van de promotiebeurs en informeert de kandidaten.

Beoordelingscriteria
De kandidaat en het onderzoeksvoorstel worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • kwaliteit, motivatie en overtuigingskracht van de aanvrager, blijkend uit cv en interview. Dit criterium weegt voor 25 % mee in het totaaloordeel. Aanvragers zonder academische vooropleiding kunnen een aanvraag indienen, maar hen wordt aangeraden in het begeleidings- en scholingsplan aandacht te besteden aan vaardigheden die nog verworven moeten worden;
 • kwaliteit van het voorgestelde onderzoek en de effecten daarvan, blijkend uit de aanvraag, inclusief aanbeveling van de promotor, en het interview. Dit criterium weegt voor 75 % mee in het totaaloordeel. De kwaliteit van het onderzoeksplan wordt verder beoordeeld op basis van de punten: 
  - wetenschappelijk vernieuwend (creativiteit, originaliteit);
  - helder geschreven voorstel met duidelijke onderzoeksvragen;
  - doeltreffendheid van aanpak;
  - haalbaarheid in het licht van: werkplan, beschikbare onderzoekstijd (aangevraagde   vrijstelling en eventueel structurele eigentijdsinvestering), beschikbare infrastructuur, begeleiding en kwaliteit van de onderzoeksgroep;
  - het beoogde onderzoek in een breder kader kunnen plaatsen (potentie tot bijdrage aan wetenschap, maatschappij of technologie);
  - de opbrengsten van het onderzoek voor het onderwijs door de leraar en/of de onderwijspraktijk in brede zin.

Voorwaarden voor behoud van de promotiebeurs

Voor behoud van de promotiebeurs gelden de volgende criteria: 

 • Het onderzoeksproject moet uiterlijk binnen een jaar na toekenning beginnen.
 • De leraar moet in maximaal zes jaar tijd zijn promotieonderzoek afronden. De promotiebeurs geldt enkel voor de eerste vier jaar. De NWO monitort jaarlijks de voortgang van het onderzoeksproject. Indien uit gesprekken met de leraar en de promotor blijkt dat het onderzoek niet binnen zes jaar kan worden afgerond, wordt de subsidie stopgezet.
 • De leraar moet na het afronden van de promotiebeurs nog minimaal twee jaar als leraar blijven werken aan een door de minister van OCW of de minister van EZ bekostigde instelling. Een leraar die overstapt naar een andere sector, moet een deel van het reis- en opleidingsbudget terugbetalen:
  -  10.000 euro bij een overstap binnen een jaar;
  -  5.000 euro als de leraar het onderwijs tussen één en twee jaar na de afronding van de   promotie verlaat.

Voorlichtingsbijeenkomst
NWO organiseert een paar keer per jaar voorlichtingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leraren die algemene informatie over de promotiebeurs willen hebben. De voorlichtingsmiddag biedt informatie over de opzet van het programma Promotiebeurs voor Leraren. Deelnemers ontvangen ook praktische informatie over het vormgeven van het voorstel en het doorlopen van de procedures. Daarnaast delen oud-commissieleden en laureaten hun ervaringen. Kijk voor meer informatie op de website van NWO. Hier kunt u zich ook aanmelden. Deelname is gratis.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van NWO of u kunt contact opnemen met het NWO:
Mw. Isabel van der Heiden
E:  leraren@nwo.nl
T: 070 344 0950