Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Tegemoetkoming leraren (ook zij-instromers)

Tegemoetkoming leraren (ook zij-instromers)

Wat?
De tegemoetkoming leraren kunt u aanvragen wanneer u een lerarenopleiding wil gaan volgen of via een zij-instroomtraject, als contractant, of via een PDG-traject (pedagogisch-didactisch getuigschrift) een lesbevoegdheid wil halen.

Voor wie?
De tegemoetkoming leraren is aan te vragen door studenten, zij-instromers of contractanten die een lerarenopleiding volgen aan een hbo of universiteit.

Voorwaarden?
U kunt de subsidie aanvragen onder de volgende voorwaarden:
 • U volgt een pabo-opleiding of een lerarenopleiding tot eerste- of tweedegraads docent in het voortgezet of beroepsonderwijs
 • U staat ingeschreven op de opleiding als student, zij-instromer of contractant
 • De school is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling
 • Uw (gezamenlijke) inkomen in 2016 (aanvraag subsidie schooljaar 2018-2019) was niet hoger dan 34.772,40.
 • U maakt geen aanspraak op reguliere studiefinanciering (incl. lening of studentenreisproduct)• U vraagt de tegemoetkoming aan vóór het einde van het studiejaar (31 augustus)
 • U krijgt geen tegemoetkoming onderwijsmasters voor dezelfde studie. U mag de tegemoetkoming wél combineren met het levenlanglerenkrediet.
 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Hebt u een verblijfsvergunning type I* of komt u uit een EU/EER-land of Zwitserland**? Dan gelden er aanvullende voorwaarden.
* Aanvullende voorwaarden verblijfsvergunning type 1:
https://duo.nl/particulier/verblijfsvergunning-type-1.jsp  
** Aanvullende voorwaarden EU/EER-burgers en Zwitsers:
 • U woont 5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland
 • U bent naar Nederland gekomen om te werken voor minimaal 56 uur per maand.
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en (heeft) gewerkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand.
Hoeveel?
De tegemoetkoming is afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen van 2 jaar geleden. Indien uw gezamenlijke inkomen daarna met minstens 15% is gedaald dan kunt u een aanvraag doen tot het gebruiken van een ander peiljaar. U kunt maximaal 24 maanden gebruiken van de tegemoetkoming leraren. De tegemoetkoming is een gift en hoeft u dus niet terug te betalen.

Aanvragen
 1. U voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden
 2. Vraag de tegemoetkoming leraren aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming leraren.
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u rechtstreeks contact op met DUO. Op onderstaande website vindt u tevens het aanvraagformulier.
E: tlo@duo.nl  
W: https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp