Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Kwaliteit instroom nieuwe docenten

Kwaliteit instroom nieuwe docenten

Inleiding

Al vele jaren is er sprake van een dreigend kwantitatief tekort aan leraren in het vo. Dit komt vooral doordat er veel leraren met (pre)pensioen zullen gaan. Volgens prognoses zullen vanaf 2016 demografische ontwikkelingen deze negatieve tendens weer opheffen.  

Kwaliteit lerarenopleidingen
Daarnaast is er in het vo ook sprake van kwalitatieve tekorten. In 2008 bedroeg het aantal lessen dat niet bevoegd werd gegeven 18%. Bovendien is er veel discussie over de kwaliteit van de lerarenopleidingen en leraren. Leraren zouden in de opleiding onvoldoende worden voorbereid op het leraarschap. En het instroomniveau én het uitvalpercentage van studenten die de lerarenopleidingen instromen is een aandachtspunt.  

Maatregelen
Om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan te pakken en om ervoor te zorgen dat er geen twijfel meer bestaat over de kwaliteit van de lerarenopleidingen, zijn er diverse maatregelen genomen, op centraal, regionaal en school of bestuursniveau.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • het ontwikkelen van landelijke kennisbases en kennistoetsen
  • het invoeren van opleiden in de school
  • het opzetten van nieuwe opleidingsroutes (zoals educatieve minor en kopopleiding)
  • het stimuleren van alternatieve opleidingsroutes
  • subsidieregelingen voor zij-instromers
  • opwekken van belangstelling voor het leraarvak bij middelbare scholieren
  • regionale afstemming van vraag en aanbod door vo-scholen en hbo-opleidingen
  • verhoogde inzet op de professionalisering van de leraren die al werken
  • verbeteren van de opvang en begeleiding van nieuwe docenten in school  

Meer informatie

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken