Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Ontwikkelperspectieven

Inleiding

Ontwikkelperspectieven

De behoefte aan meer gedifferentieerde loopbaanpaden en ontwikkelperspectieven komt zowel vanuit docenten als onderwijsondersteunend personeel.
Traditioneel is carrièreontwikkeling in het onderwijs vooral gekoppeld aan (functie)differentiatie op grond van leidinggevende en coördinerende taken, en niet op basis van lesgevende of leerlinggerichte kwaliteiten. De platte structuur van een schoolorganisatie biedt ook nog eens feitelijk weinig kansen op promotie, zeker als leraren binnen het beroep van leraar willen blijven en niet de stap naar het management willen maken (Commissie Leraren, 2007).

Louise Elffers heeft in opdracht van het ministerie van OCW een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de Versterking van loopbaanladder van leraren. Ze refereert onder andere aan de verschillende ‘tracks’ die leraren in Singapore kunnen volgen om zich te ontwikkelen en specialiseren. Elffers stelt dat het gebrek aan carrièreperspectief in Nederland ervoor zorgt dat de prikkel ontbreekt voor leraren om zich verder te ontwikkelen en zich te scholen. Dit maakt de onderwijssector tevens minder aantrekkelijk voor starters om in te werken.

Behoefte aan meer gedifferentieerde loopbaanpaden
De behoefte aan meer ontwikkelperspectieven is ook aangekaart door de Kritische Vrienden van de Lerarenagenda in hun advies Ontwikkelingperspectieven en loopbanen van leraren.
Zij concluderen dat het beroep van leraar weinig ontwikkelmogelijkheden heeft, terwijl de ontwikkelmogelijkheden die er zijn, niet gebaseerd zijn op een samenhangende visie op het beroep van leraar en leiden tot starre structuren. Zij introduceren drie scenario’s voor de structuur van loopbaan-en ontwikkelpaden in het onderwijs waarin de loopbaan- en ontwikkelpaden individueel gedreven, team gedreven of systeem gedreven kunnen zijn. De scenario’s onderscheiden zich in de mate van open- en geslotenheid, de mate van de vastheid of flexibiliteit van structuren, en in de mate van sturing door individuele leraren, teams, leidinggevenden of centrale overheid.

Naast voorbeelden van verschillende rollen en loopbaanpaden is er in de hele sector behoefte aan verbreding van de loopbaanperspectieven en een consistent beleid op het niveau van school, bestuur en sector.

Instrumenten

Inspiratie

  • Professionaliseringsportaal voor duurzame ontwikkeling

    Het professionaliseringsportaal van ORION geeft docenten, onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden handvatten voor persoonlijke en professionele groei, talentontwikkeling, werkplezier en vitaliteit.

  • Boekje Omgaan met je loopbaan

    Omgaan met je loopbaan... dat is omgaan met je werk, omgaan met je carriere, maar vooral omgaan met jezelf. In dit boekje vertellen 10 (oud-)docenten uit het voortgezet onderwijs hun loopbaanverhaal.

Onderzoeken