Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

FAQ

Geldt de lestaakreductie ook voor scholen waar de maximale lestaak minder dan 750 klokuren op jaarbasis is?

Nee, voor scholen waar in het taakbeleid is opgenomen dat de maximale lestaak minder is dan 750 klokuren geldt deze cao-afspraak niet.

Wat moet een werkgever doen als aanpassing van het onderwijsprogramma tot problemen binnen de school leidt of als er geen overeenstemming met de mr wordt bereikt?

Als aanpassing van de lessentabel leidt tot zwaarwegende organisatorische, financiële of onderwijskundige problemen, of als er geen overeenstemming wordt bereikt met de mr, dan kan de werkgever besluiten om de lessenreductie niet toe te passen. De werkgever zal dan wel eerst sociale partners moeten uitnodigen voor overleg.

Hoe wordt het nieuwe onderdeel Onderwijsontwikkeling, -verbreding en -verdieping ingevuld?

Over de invulling van de vrijkomende uren vindt in eerste instantie binnen het onderwijzend personeel overleg plaats. Scholen bepalen zelf in welk op-verband dit het beste kan, binnen de lerarenteams, secties of een ander te bepalen samenwerkingsverband van leraren.

Bepalen de teams dan helemaal zelf waaraan de ontwikkeltijd wordt besteed?

Nee. Nadat het overleg onder het onderwijzend personeel heeft plaatsgevonden, maken de leraar en leidinggevende afspraken over de inzet van de vrijkomende uren. Dit moet uiteraard ook passen binnen de (onderwijskundige) visie van de school. Vervolgens legt de leraar over de inzet van deze uren jaarlijks verantwoording af als onderdeel van de professionele gesprekkencyclus.

Wat als scholen na vermindering van de lestaak en vermeerdering met de opslagfactor uitkomen op meer of minder dan 50 uur ontwikkeltijd?

In de cao wordt uitgegaan van de meest gebruikelijke opslagfactor. Sociale partners realiseren zich dat de opslagfactor per school kan verschillen. Ze willen echter voor iedereen op een vast aantal uren uitkomen waarmee een uur lesvermindering per week mogelijk is. Vandaar dat er voor gekozen is om het aantal van 50 uur te hanteren, ook als de optelsom van lestaak en opslagfactor meer of minder dan 50 uur is.

Wat is het verschil tussen lestaak en onderwijstijd?

Lestaak in taakbeleid gaat om hoeveel docenten mogen/moeten lesgeven. Onderwijstijd gaat om hoeveel onderwijs(aanbod) kinderen moeten krijgen.

Geldt de lestaakreductie alleen voor leraren die fulltime werken?

Artikel 8.2 CAO VO geldt voor iedereen ongeacht of diegene fulltime of parttime werkt. Wel moet de lestaakreductie naar rato worden berekend.