Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Bekwaamheid

Inleiding

Sinds 2006 gelden er bekwaamheidseisen voor leraren. In dat jaar is de Wet op de beroepen in het onderwijs (de wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel ingegaan. In de wet BIO staat dat de bekwaamheidseisen actueel moeten blijven. Per 1 augustus 2017 gelden er nieuwe bekwaamheidseisen.

Bekwaamheidsdossier
Scholen moeten aantonen dat de leraren daadwerkelijk bekwaam zijn en in staat worden gesteld hun bekwaamheid te onderhouden. Daartoe houdt de school een bekwaamheidsdossier bij van iedere leraar. Ook voor schoolleiders en voor onderwijsondersteuners liggen er bekwaamheidseisen klaar. Zodra die in werking treden moet de school ook voor hen bekwaamheidsdossiers bijhouden.

In een bekwaamheidsdossier worden de afspraken bijgehouden die de werkgever met de leraar (dan wel schoolleider, dan wel onderwijsondersteuner) maakt over het ontwikkelen en onderhouden van zijn bekwaamheid. De bekwaamheidseisen worden hierbij als leidraad gebruikt.

Gerelateerde informatie
Door de drie landelijke pedagogische centra en CINOP was reeds, bekostigd door het Ministerie van OCW, het boekje 'Professionals sturen samen' gepubliceerd met praktische handreikingen voor de introductie van het bekwaamheidsdossier in relatie tot meerjaren personeelsplanning.

Onderzoeken

  • De Staat van de Leraar 2017

    Leraren aan het woord over professionalisering van hun vak

  • Paden naar Leraarschap

    Hett CPB brengt de verschillende paden naar leraarschap in kaart en voorziet in een breed achtergrondbeeld van de opleidingen tot leraar