Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Lerarenregister

Op 1 augustus 2017 trad de Wet Beroep leraar en lerarenregister in werking. In deze wet is onder andere vastgelegd dat bevoegde leraren zich verplicht moeten registreren in een lerarenregister. Dat is een online systeem waarin leraren zichtbaar maken dat ze bevoegd en bekwaam zijn en dat ze hun kennis en kunde op peil houden door hun na- en bijscholing vast te leggen. Iedere vier jaar wordt een inschrijving opnieuw beoordeeld en krijgen leraren die niet voldoen aan de vastgestelde criteria een aantekening bij hun vermelding. Deze aantekening vervalt wanneer leraren kunnen aantonen dat hun vaardigheden weer op orde zijn. 

Per 1 augustus 2018 is de invoering van het lerarenregister in fases van start gegaan. De overheid heeft daarbij besloten de verplichte registratie vooralsnog uit te stellen door het ontbreken van voldoende draagvlak. Volgens de ministers Slob en Van Engelshoven was het lerarenregister te veel een doel op zich geworden, terwijl het juist was bedoeld als een middel om de beroepsgroep te versterken. Op dit moment bestaat het lerarenregister dan ook nog alleen onder de naam lerarenportfolio, waarin leraren vrijwillig hun portfolio kunnen bijhouden.

De verplichting voor schoolbesturen om gegevens aan te leveren over de bekwaamheid van hun leraren blijft bestaan. De besturen hebben daarbij de keuze om ofwel bekwaamheidsdossiers voor hun leraren actief bij te houden, ofwel de gegevens aan te leveren bij het lerarenportfolio en leraren te stimuleren dit portfolio in te vullen.

Meer informatie