Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Onderwijs Pioniers

Leraren hebben als onderwijsexperts veel ideeën over wat er beter kan op school. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om ook daadwerkelijk leiding te geven aan een gewenste verandering. Onderwijs Pioniers gelooft dat juist die ideeën enorm kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het dagelijkse werkplezier van leraren. Bovendien passen ideeën van leraren vaak uitstekend bij de ambities van de school.

Het programma Onderwijs Pioniers biedt enthousiaste leraren en hun leidinggevenden de kans om samen concreet invulling te geven aan het vergroten van professionele ruimte van de leraar en het verbeteren van de school als lerende organisatie met behulp van budget, begeleiding, een leernetwerk en een podium. Het gaat hierbij niet alleen om vakinhoudelijke, pedagogische en didactische ideeën maar ook om ideeën die bijdragen aan het beter functioneren van het schoolteam of de school als geheel en aan een prettiger werkklimaat voor leraren in het bijzonder.

Het programma voor 2015-2016 biedt 45 leraren uit alle sectoren (PO, VO en MBO) de ruimte om hun goede idee op de school te realiseren en te leren pionieren. Zij krijgen 4.000 euro, begeleiding, een leernetwerk en een podium. Meer informatie is te vinden op Onderwijspioniers.nl.

Al 120 Pioniers in diverse onderwijssectoren zijn hen voorgegaan. Zij hebben geleerd om zelf vernieuwingen te realiseren. Leidinggeven aan een eigen initiatief is de bijzondere ervaring die ze uit het Pioniersjaar meegenomen hebben. Het artikel Onderwijsvernieuwing door pionierende leraren geeft antwoord op de vraag Hoe kan leraargedreven onderwijsinnovatie in de praktijk goed ondersteund worden? Kennisland en het Welten-instituut (Open Universiteit) doen in dit artikel aan de hand van de praktijkcase Onderwijs Pioniers verslag van de uitkomsten uit een kwalitatief onderzoek naar factoren die een ondersteunende rol spelen bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsinnovatieprojecten door leraren.

Onderwijs Pioniers wordt LerarenOntwikkelFonds (LOF)
Ook in het schooljaar 2016-2017 zullen er weer leraren uit het po, vo en mbo aan hun ideeën gaan werken. Uit het programma Onderwijs Pioniers is inmiddels het LerarenOntwikkelFonds (LOF) voortgekomen. Po- en vo-leraren kunnen bij het LOF subsidie aanvragen en er wordt volgens vergelijkbare principes als bij Onderwijs Pioniers samengewerkt tijdens Lerarenlabs. Voor het mbo blijft Onderwijs Pioniers voortbestaan, maar wel in nauwe verbinding met het LOF. Op de site van het LerarenOntwikkelFonds vindt u de laatste informatie.

Organisatie
Onderwijs Pioniers is een programma van de Onderwijscoöperatie en Kennisland en wordt mede mogelijk gemaakt door Voion, Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs en SOM.