Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Professionaliseren in school

Inleiding

In een professionele organisatie als een school, die ‘lerende organisatie’ wil zijn, neemt elke werknemer en elk team zelf verantwoordelijkheid in de realisatie van onderwijsdoelen en in de vormgeving van de eigen ontwikkeling van bekwaamheid en competenties. De schoolorganisatie faciliteert die verantwoordelijkheid. Zo kan ‘goed werkgeverschap’ slechts bestaan in het licht van ‘goed werknemerschap’, en omgekeerd.

De begeleiding van startende en nieuwe docenten, maar ook de professionele ontwikkeling van (ervaren) docenten naar vakbekwame docenten of specialisten, het aanleren van nieuwe (didactische, inhoudelijke of ICT-) vaardigheden en het begeleiden van oudere docenten in taken passend bij hun ontwikkeling, vallen allemaal onder professionalisering. Het voortdurende gesprek daarover in de gesprekkencyclus is dé manier om sturing te geven aan de individuele ontwikkeling en aan de voortgang van de school- en individuele doelen. Intervisie en feedback zijn daarin ondersteunende mechanismen. Talentontwikkeling van de verscheidenheid aan medewerkers is, naast het sturen op de schooldoelstellingen, de belangrijkste opdracht voor leidinggevenden van elk niveau.

Handreiking professionaliseren
Dit proces van afstemming van doelen kan slechts tot stand komen als er sprake is van een door organisatie en werknemers gedeeld onderwijskundig beleid en een meerjarenkoers van de organisatie. Om de afstemming over professionalisering in vo-scholen een impuls te geven, heeft Voion i.s.m. Berenschot en een afvaardiging van directeuren, P&O-ers en docenten uit het vo een Handreiking professionaliseren gemaakt. In deze handreiking introduceren wij een denkmodel om professionalisering in vo-scholen te optimaliseren en in lijn te brengen met de koers van de school.Professionaliseren in de praktijk

Wie aan de slag gaat met professionaliseringsvraagstukken merkt al gauw dat er niet één snelle oplossing bestaat. Iedere praktijk is anders en vraagt om een eigen aanpak. Wel is duidelijk dat:
- professionalisering een integraal vraagstuk is, van alle niveaus binnen een school;
- beleid en uitvoering twee aparte werelden kunnen zijn;
- participatie en eigenaarschap van docenten van cruciaal belang zijn;
- een ontwikkelingsgerichte aanpak noodzakelijk is.

In het Voion cahier 'Goed zorgen voor professioneel kapitaal' laten we zien tegen welke professionaliseringskwesties scholen kunnen aanlopen en hoe ze dat oplossen. Dat doen we aan de hand van 3 cases:
1. Medewerkers leren om zelf te leren
2. HR verbindt visie en behoefte
3. Samen eigenaar zijn
Vanuit de cases worden verbindingen gemaakt naar theorieën en concepten over professionalisering.

Werkgeversvereniging AWVN selecteerde vanuit de theorie en praktijk de tien belangrijkste adviezen om eigen regie op het gebied van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid onder medewerkers te stimuleren. Bekijk de whitepaper.

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken