Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Strategisch HRM

Het verbinden van onderwijsambities en personeelsbeleid is een belangrijke randvoorwaarde voor scholen om zich verder te kunnen ontwikkelen als professionele schoolorganisaties. Strategisch HRM-beleid is gericht op het realiseren van het welzijn van de werknemers, maar ook op het bereiken van de doelen van de organisatie, en op de wijze waarop deze twee inspanningen elkaar kunnen versterken. Het omvat het geheel van instrumenten, de organisatie van het werk, de HR-functionarissen en de leidinggevenden in de school. Een belangrijk ‘instrument’ van HRM beleid is de professionele dialoog, het goede gesprek van leidinggevenden met medewerkers, over wat betekenisvolle doelen zijn, wat medewerkers daar aan kunnen bijdragen en wat zij daarvoor nodig hebben.

Uit een onderzoek uitgevoerd door Regioplan blijkt dat het personeelsbeleid naar het oordeel van besturen ruim voldoende tot goed wordt afgestemd op externe ontwikkelingen, onderwijskundige schooldoelen en opbrengsten voor medewerkers. Het personeelsbeleid biedt ruim voldoende ondersteuning aan de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders, behalve wat betreft de doorgroei naar een andere of hogere functie. Een ander aandachtspunt is de duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders, die onder druk staat. De meerderheid van de besturen geeft aan dat scholen in (zeer) sterke mate te maken hebben met het risico van werkdruk.

Voortgezet Leren, VO-raad
Vanuit de VO-raad ondersteunt het programma 'Voortgezet Leren, leerlingen motiveren met toekomstgericht onderwijs' de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Dat wordt gedaan door het verzamelen en delen van kennis en ervaring en door het ontwikkelen van praktische tools.
  • Schoolfie: binnen het project Voortgezet Leren van de VO-raad werken scholen samen aan gerichte schoolontwikkeling. Om scholen hierbij te ondersteunen biedt het project twee instrumenten aan om inzichtelijk te maken waar de school staat: de Kwaliteitsmeter en de Schoolfie;
  • Het instrument Spiegel Personeel & School geeft VO-scholen inzicht in hoe onderdelen van het strategisch hrm-beleid binnen de school ervaren worden en waar groei mogelijk is.
  • Als school kunt u deelnemen aan een traject collegiale visitatie. Collega's van andere scholen - door Voortgezet Leren getrainde peervisitatoren - komen dan op bezoek om mee te kijken en bevindingen te delen over de gestelde ontwikkelvraag.
  • Het faciliteren van leernetwerken. In een leernetwerk zitten vijf tot tien scholen die van en met elkaar willen leren over de professionele schoolorganisatie.
  • Voortgezet Leren ontwikkelde 5 handreikingen die ondersteuning geven bij het vormgeven van goed strategisch personeelsbeleid, om zo de onderwijsambities te bereiken. De handreikingen richten zich op 5 ambities: 'Meer differentiatie in de klas', 'Versterken ICT-vaardigheden en e-didactiek', 'Betere begeleiding startende leraren', 'Meer masteropgeleide leraren' en 'Meer bevoegd gegeven lessen'.

Meer informatie over Voortgezet Leren vindt u op de website van de VO-raad.