Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Tegemoetkoming pilots professioneel statuut

Tegemoetkoming pilots professioneel statuut

Voor scholen die snel aan de slag willen met het professioneel statuut is een tegemoetkoming van
€ 10.000,-  beschikbaar. Voion wil hiermee stimuleren dat er 10 pilots van start gaan waarvan andere scholen in het voortgezet onderwijs kunnen leren.

Tegemoetkoming in de kosten voor 10 pilots
Dit schooljaar zult u in uw school in gesprek moeten gaan over vorm en inhoud van het professioneel statuut. Voion stelt voor scholen die mee willen doen aan een pilot om tot een professioneel statuut te komen, een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar van maximaal € 10.000. De tegemoetkoming is voor de kosten van activiteiten die leiden tot een gedragen professioneel statuut. Bijvoorbeeld de inhuur van een procesbegeleider of de verletkosten van deelnemende leraren. Deelnemende scholen moeten wel bereid zijn ervaringen, opgedane kennis en het eindproduct te delen met andere scholen.

Aanvragen
Aanvragen is niet meer mogelijk. Wij hebben op dit moment voldoende aanvragen ontvangen. De inzichten die in de pilots worden opgedaan, gaan we de komende periode delen met de sector.  

Meer informatie en voorwaarden tegemoetkoming 
  • De tegemoetkoming is voor activiteiten die leiden tot een gedragen professioneel statuut, in een vorm naar keuze (bijvoorbeeld een beleidsstuk, een presentatie of een film);
  • Het maximum bedrag van de tegemoetkoming is € 10.000;
  • De tegemoetkoming  is op basis van cofinanciering: de school stelt hier tenminste een gelijke investering tegenover in arbeidstijd en/of geld;
  • 50%van het bedrag keert Voion uit bij honorering van de aanvraag, 50% bij  oplevering van het eindproduct;
  • De school is bereid haar ervaring, opgedane kennis en het eindproduct te delen met andere scholen. Voor dit doel is Voion van plan om een aantal webinars te organiseren. Deelnemende scholen wordt gevraagd hierin te participeren;
  • Een schoolbestuur kan maximaal twee aanvragen indienen. Ze moeten wel verschillend van aard zijn;
  • Een aanvraag wordt ingediend door een vertegenwoordiger van de schoolleiding en een vertegenwoordiger van de leraren;
  • Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst;
  • De aanvrager ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie en binnen 15 werkdagen een besluit.

Professioneel statuut
Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. In deze wet staat dat de school in overleg met haar leraren een professioneel statuut opstelt. In het Professioneel statuut wordt de zeggenschap en autonomie van individuele leerkrachten geregeld, zodat zij de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden zonder dat de school op detailniveau bepaalt hoe zij hun werk uitvoeren. Met het Professioneel statuut spreken schoolleiding en leerkracht vertrouwen in elkaar uit.  De vorm van het professioneel statuut is in principe vrij. Op de website van de Onderwijs coöperatie vindt u meer informatie over het professioneel statuut.

Vragen en ondersteuning
Heeft u vragen over de regeling? Neemt u dan contact op met Voion via info@voion.nl of 070-3 765 756.