Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Werkvormen leren en reflecteren

Inleiding

Peer review
Onder 'peer review' verstaan we alle activiteiten waarin leraren structureel met elkaar reflecteren op de eigen onderwijspraktijk. Peer review vindt altijd plaats op basis van gelijkwaardigheid. Reflectieve collegiale gesprekken leveren een belangrijke bijdrage aan de professionele ontwikkeling van leraren en de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs.

Kijkbijmijnles.nl
De Onderwijscoöperatie stimuleert de ontwikkeling van verschillende vormen van 'peer review' en brengt deze in beeld als inspiratiebron voor leraren. Op de website Kijkbijmijnles.nl vindt u veel informatie, tips, hulpmiddelen en ervaringen met peer review. Ook vindt u er de Kijkwijzerapp, een handig hulpmiddel voor leraren die elkaar willen observeren en feedback geven.

Feedback
Je zelfbeeld over je talenten, kwaliteiten en eigenschappen is onder andere gebaseerd op prestaties in diverse werkomgevingen. Om je zelfbeeld over sterke en minder sterke kwaliteiten te toetsen of aan te vullen, kun je ook aan anderen vragen hoe ze jou beoordelen. Hierdoor zal het beeld meer compleet en gefundeerd worden.

Marieke Thurlings promoveerde aan de Open Universiteit op het onderwerp ‘feedback onder leraren’. Een van de conclusies van haar onderzoek is dat de professionele ontwikkeling van leraren wordt versterkt als scholen het systematisch mogelijk maken dat leraren elkaar feedback geven. Zij biedt ook handvatten voor een positief gebruik van feedback.

Intervisie
Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen met gelijke functies over verrichtte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Doel is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Kern is het stellen van goede vragen. Dat lijkt eenvoudig, maar is het niet. Mensen zijn zich er niet van bewust hoe vaak ze oordelen en meningen of adviezen geven. De eerste stap naar een andere benadering is bewustwording. Oefenen helpt enorm.

In het artikel Intervisie kan medewerker en organisatie veel opleveren vertelt Wendy Zonneveld, intervisiebegeleider en coach wat intervisie inhoudt. Ook komen twee P&O-adviseurs aan het woord over hun ervaringen met intervisie.

Interscolaire visitatie
Een bijzondere vorm van peer review is interscolaire visitatie: een groep leraren en leidinggevenden van een school brengt een bezoek aan een andere school, observeert lessen en geeft feedback. Vanuit de bezochte school wordt vervolgens een tegenbezoek gedaan.

Pilots interscolaire visitatie
Om het instrument interscolaire visitatie verder te ontwikkelen en ervaring op te doen met de structurele inbedding ervan in het schoolbeleid hebben 18 scholen uit het po, vo en so tussen 2013 en 2016 deelgenomen aan pilots interscolaire peer review. De pilots stonden onder regie van de Onderwijscoöperatie en zijn in overleg met de PO-raad, VO-raad en het Ministerie van Onderwijs opgezet.
De resultaten van de pilots leest u in het eindverslag.

Inspiratie