Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Onderzoeken en publicaties

Hieronder vindt u diverse links naar artikelen, publicaties, rapportages en onderzoeken over professionele dialoog vanuit de sector voortgezet onderwijs en breder.

 • Factsheet 'Aan de slag met de ruimte in de onderwijstijd'. Voion, mei 2017
  Begin 2017 hield Voion een enquête onder werkenden in het voortgezet onderwijs om een idee te krijgen van de mate waarin scholen bekend zijn met, en gebruik maken van, de verruimde mogelijkheden om onderwijstijd in te vullen. In dit factsheet leest u o.a. de uitkomsten van deze enquête. En tips voor het voeren van een gesprek over de verruimde mogelijkheden.

 • Professionele dialoog om tot nieuwe mogelijkheden te komen. Onderwijstijd geeft ruimte. Barneveld S. Van 12 tot 18, mei 2017
  Sinds schooljaar 2015-2016 kunnen middelbare scholen grotendeels zelf bepalen hoe ze hun onderwijstijd invullen. Een groot deel van de docenten weet echter niet dat die ruimte er nu is, en erover gesproken wordt er op veel scholen al helemaal niet. Dat gesprek moet hoognodig worden gevoerd.
  Let op: op pagina 34 in het groene kader  dient u te lezen dat van de 939 werkenden die meededen aan de enquête, 70 procent leraar is.

 • ‘Wie ben ik om iets te vinden van collega’s?’ Normatieve professionalisering in het werkveld onderwijs. Wassink, H. Opleiding en Ontwikkeling 2011 (nr. 5).
  De zin ‘wie ben ik om mijn collega aan te spreken op de kwaliteit van zijn werk?’ geeft direct de noodzaak en het ongemak aan om het gesprek te voeren over wat een goede kwaliteit uitvoering van het werk is. In de kern gaat het hier ook over goed werknemerschap (en goed werkgeverschap) om de professionele dialoog te voeren over deze vraag.

 • Dialoog. Doosje W. en de Groot, H.
  In dit compacte boekje reiken de auteurs manieren aan om beter te kunnen samenwerken door dialoog. De lezer vindt er inzichten in verschillende soorten gesprekken en tips voor de voorbereiding van een dialoog.
  Via www.wardydoosje.nl kunt u een gratis exemplaar opvragen.

 • Het belang van goede communicatie in de top. De professionele dialoog. De Boer, S. Meso magazine, februari 2013 (nr. 188).

 • Flowwijzer 
  Hoe kom en blijf je als individu, team en school (HRM) in flow? De flowwijzer vanuit het project Verbinden en Vernieuwen in Noord-Holland-Noord geeft praktische tips waar dialoog ook een rol in speelt.

 • De schoolleider in dialoog. Over de professionele gespreksvoering in de school en de rol van de schoolleider. KPC Groep (2014)
  In deze projectrapportage zijn kenmerken van professionele gespreksvoering vanuit het perspectief van de schoolleider op een rij gezet. Wat zijn knelpunten en dilemma’s? Aanbevelingen over de manier waarop schoolleiders de gespreksvoering kunnen verbeteren completeren de publicatie.

 • De kracht van goed bestuur; eindrapportage. KPC groep (2012) 
  Rapportage van een onderzoek naar de effecten van de inzet van het analyse- en reflectie-instrument ‘De professionele dialoog’ op de ontwikkeling van de professionele werkrelatie.

 • De zeggenschap van leraren. Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo. ResearchNed (2009)
  Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van een eerste onderzoek naar de professionele ruimte van leraren.