Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Verschil discussie en dialoog

Ervaring leert dat dialoog een hele geschikte gespreksvorm is die helpt om vrije ruimte te scheppen waarin verbinding kan ontstaan. Met respect voor de inzichten en ervaringen van alle betrokkenen, voor het thema dat zij delen en voor de omgeving waarin zij opereren.

Wanneer is een gesprek een dialoog en wanneer gaat het om andere soorten gesprekken zoals een discussie of debat?
Als vooral argumenten worden uitgewisseld of als mensen niet naar elkaar luisteren maar hun eigen beeld voorop stellen, is geen sprake van een dialoog. Ook de gelijkwaardigheid is essentieel, vooral in professionele dialogen waarbij verschillende (hiërarchische) functies betrokken zijn. Wanneer in een gesprek niet de persoonlijke ervaring of persoonlijk ervaren (professionele) dilemma’s centraal staan maar onpersoonlijke thema’s dan is het moeilijk om te verbinden en een gezamenlijk gewenste toekomst vorm te geven.

In deze tabel zijn een aantal verschillen tussen een discussie of debat en een dialoog op een rij gezet.

 Discussie/debat  Dialoog  
 - strijd met argumenten            - ontmoeting en uitwisseling van ervaringen
 - onpersoonlijk                        - persoonlijk
 - elkaar willen overtuigen        - elkaar willen leren kennen
 - streven naar overwinning     - streven naar begrip, verdieping, verrijking
 - selectief luisteren   - aandachtig luisteren
Bron: Leerweg Dialoog


Op deze site staan ook voorbeelden van andere vormen van dialoog, zoals dialoog in de gesprekkencyclus op school, dialoog via intervisie of feedback en dialoogbijeenkomsten tussen scholen.