Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Wat draagt professionele dialoog bij in onderwijs?

Wat kan professionele dialoog bijdragen in het onderwijs?

Een professionele dialoog is een middel, geen doel op zich. Aan welke doelen kan een sterk ontwikkelde professionele dialoog bijdragen? En wat kan er gebeuren als de dialoog niet goed wordt gevoerd?

Professionele arbeidsorganisaties
Dialoog kan bijdragen aan een professionele cultuur van samenwerken. In dit type gesprekken worden verschillende gezichtspunten meegenomen en is de inbreng van ieder individu gelijkwaardig. Dat leidt tot gedragen resultaten, transparante besluitvorming en het verhoogt de betrokkenheid van werknemers. Professionele dialoog is een methodiek die de aanspreekcultuur op een respectvolle manier kan bevorderen waardoor het werkklimaat beter wordt. Open communicatie, eerlijk en met respect voor ieders mening en inbreng bespreken hoe samen naar het gezamenlijke belang toegewerkt kan worden, illustreert een prettig werkklimaat.

Kwaliteit van het onderwijs
De professionele dialoog is een gesprek tussen collega-beroepsbeoefenaren over de kwaliteit en beoogde resultaten van hun werk. Vanuit de uitwisseling van persoonlijke ervaringen is het doel om tot een gezamenlijke visie te komen over onderwijskundige ontwikkelingen. Zo kan iedereen vanuit de eigen functie verantwoordelijkheid nemen voor schoolontwikkeling. In de oproepen voor meer autonomie en zeggenschap voor de professional is de keerzijde de vraag hoe je als autonome professionals onderling verbonden blijft en afstemt met collega’s op de grensvlakken van ieders autonomie. Daar draagt een structurele professionele dialoog aan bij.

Daar waar deze professionele dialoog niet (snel genoeg) op gang komt, is er voor docenten een ‘ontsnapping’ mogelijk: terugtrekken in de klas. Men sluit de deur van het klaslokaal en draait zijn lessen als een solist. Dat leidt niet tot de gewenste kwaliteit van onderwijs.

Lees hier hoe in een HBO-instelling de professionele dialoog is ingezet als middel om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren.

Professionele arbeidsrelaties
Het belang van goed werkgeverschap en goed werknemerschap komt in een professionele arbeidsrelatie bij elkaar. In een professionele dialoog spreekt men vanuit gelijkwaardigheid, persoonlijke ervaring en met begrip voor wederzijdse belangen.
De gesprekkencyclus heeft in de praktijk vaak nog een hiërarchische insteek. Juist in de ontwikkel- of functioneringsgesprekken kan de dialoog meer plaatsvinden, gericht op het gezamenlijk belang.

Werkplezier, professionalisering en duurzame inzetbaarheid
In de afstemming tussen individuele en collectieve professionalisering is nog veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door de professionele dialoog te voeren over: wat is goede kwaliteit onderwijs? Wat is dan een goede docent? En wat is er op individueel en collectief niveau nodig om daar te komen? Op basis van die afstemming kan er verschil worden gemaakt tussen docenten die vanuit hun kracht kunnen bijdragen aan het gehele onderwijsproces. Niet iedereen hoeft hetzelfde te doen, juist in het benutten van elkaars verschillen ligt de sleutel tot teamontwikkeling en schoolontwikkeling. Ontplooiingskansen creëren voor docenten draagt daarnaast bij aan werkplezier, vermindering van uitval en duurzame inzetbaarheid.

Voion verzamelde voor u verschillende voorbeelden uit de praktijk.