Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Wat is een professionele dialoog?

'Dia' betekent letterlijk 'door' en 'logos' betekent 'het woord' of algemener 'de betekenis'.
Dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan.

Een professionele dialoog is een gesprek tussen collega-beroepsbeoefenaren over de kwaliteit en beoogde resultaten van hun werk. De diversiteit aan inbreng, persoonlijkheden en belangen helpt om tot excellente en gedragen resultaten te komen. De dialoog is een middel om persoonlijke ervaringen uit te wisselen, verbinding te creëren tussen mensen en het gezamenlijke belang in school te ontdekken en te benoemen. Deze professionele dialoog kan plaatsvinden in ‘de lijn’ van de organisatie, maar ook ‘horizontaal’ in functiegroepen onderling, zowel binnen de school als in andere netwerken.

Transities in de samenleving en organisaties vereisen dat je door aandachtig te luisteren en spreken in staat bent om je met jezelf, de ander, de inhoud en de context te verbinden. Dat is de basis om professioneel en constructief samen te werken. Dialoog is de gespreksmethodiek bij uitstek om deze diepere verbinding te maken en te onderhouden.

Een professionele dialoog heeft specifieke kenmerken:
 • Onderzoekend karakter
  Er wordt niet zo snel mogelijk naar een oplossing of besluit gestreefd, maar er wordt ruimte gemaakt om verschillende perspectieven op de kwestie te beschouwen en nieuwe inzichten te laten ontstaan.
 • Een gezamenlijk (groter) belang
  Het gesprek wordt gevoerd vanuit het besef dat de deelnemers samen een groter belang delen. Dat belang is direct af te leiden uit de kern van de professie: de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van leerlingen.
 • Gelijkwaardigheid
  Iedere deelnemer is gelijkwaardig, onafhankelijk van rol of functie. Iedereen wordt gehoord en serieus genomen. Alle ingebrachte gezichtspunten en meningen zijn even belangrijk. Op deze basis worden verschillen geaccepteerd en ingezet om de organisatie sterker te maken.
 • Concrete aanleiding of casus
  In het gesprek wordt een reëel voorval uit de directe ervaring van de betrokkenen besproken, waarmee het thema concreet gemaakt wordt. Zo wordt voorkomen dat het gesprek te algemeen blijft.
 • Persoonlijke dimensie
  In het gesprek is ruimte en aandacht voor de persoonlijke beleving van betrokkenen. Naast cognitieve, rationele argumenten spelen namelijk ook gevoelens een rol. Deze gevoelens zijn van belang omdat ze naar drijfveren en kernwaarden verwijzen, die een belangrijke rol spelen in professionele afwegingen.
 • Zorgvuldigheid van spreken
  Zorgvuldigheid in de communicatie is van belang, met name waar het gaat om empathie tonen en het uitstellen van een oordeel. Het gaat in essentie om werkelijk gehoord te worden en aandachtig te luisteren. Alle gespreksdeelnemers zijn zich daarvan bewust en zijn hierop aanspreekbaar.