Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Onderzoek sociale veiligheid

Gevoel van veiligheid in het voortgezet onderwijs

Hoe staat het met dat gevoel van veiligheid in het voortgezet onderwijs? Vanaf 2008 wordt het beeld in het voortgezet onderwijs steeds een beetje positiever. Toch scoort 'Nederland uitgezonderd onderwijs' beter dan het voortgezet onderwijs.

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) werd ook in 2013 gevraagd naar de mate waarin ongewenst gedrag van buiten dan wel van binnen (intern- en extern) voorkomt en de wenselijk om maatregelen te treffen. Bijna 36% (overige sectoren: 24%) van de deelnemers uit het voortgezet onderwijs zegt een enkele keer of vaker te maken hebben gehad met ongewenst gedrag van mensen buiten de school en 16% (overige sectoren: 15%) heeft  te maken gehad met ongewenst gedrag van mensen binnen de school.

Bijna 12% van de ondervraagden was van mening dat er weliswaar maatregelen zijn getroffen tegen ongewenst gedrag ‘van buiten’ maar dat die weinig effectief zijn. In de overige sectoren in Nederland is 8% de mening toegedaan dat het bedrijf effectievere maatregel zou moeten treffen.

3,8% van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat maatregelen getroffen moeten worden zodat opgetreden kan worden tegen mensen die op het werk zelf het leven van de collega’s zuur maakt.

Tot een jaar geleden scoorde de rest van Nederland een vergelijkbaar cijfer, nu ligt dat percentage op 5,6%. Hoewel de ontwikkeling in cijfers doet vermoeden dat agressie en geweld steeds verder teruggedrongen, blijft het vo achter bij het Nederlands bedrijfsleven. En is en blijft inzetten op een systematische benadering van ongewenst gedrag belangrijk.

Voion publiceert meerdere onderzoeken over het voortgezet onderwijs. De publicatie Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, waarin 'kwaliteit van de arbeid' in brede zin centraal staat, is de belangrijkste rond het thema agressie en geweld.