Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Bedrijfshulpverlening

Inleiding

Scholen zijn verplicht om een gezonde en veilige omgeving te bieden aan werknemers en leerlingen. Met het periodiek afnemen van de RI&E en het uitvoeren van het plan van aanpak, doet de school er alles aan om te voorkomen dat er iets misgaat. Toch kan altijd een acute noodsituatie ontstaan, bijvoorbeeld door een brand of gasexplosie in de directe omgeving. Vanuit de Arbowet zijn scholen verplicht om de bedrijfshulpverlening te regelen. In het BHV-plan staan procedures, taakverdeling en verantwoordelijkheden hiervoor.  

Volgens de officiële definitie is bedrijfshulpverlening: "Het planmatig, snel en effectief beperken en bestrijden van noodsituaties, calamiteiten en dreigende gebeurtenissen, die tot letsel of dood van de werkende mens kunnen leiden." In de schoolsituatie horen leerlingen natuurlijk ook tot de doelgroep van bedrijfshulpverlening.  

Taken
Concreet betekent dit dat de BHV'ers zich bezig houden met:
  • In noodsituaties alarm slaan
  • Werknemers, leerlingen en bezoekers evacueren (ontruiming) of juist binnenhouden (inruiming)
  • Eerste hulp bij ongevallen
  • Inperken en bestrijden van brand
  • Coördinatie tijdens noodsituaties  

Omdat de bedrijfshulpverleners op de werkplek aanwezig zijn, kunnen ze sneller reageren dan de reguliere hulpverleningsorganisaties zoals ambulance, brandweer en politie. De bedrijfshulpverlening heeft dan ook een 'voorpostfunctie'.  

Organisatie
Omdat iedere schoollocatie anders is, vraagt de opzet van de BHV om maatwerk. De Arbowet geeft dan ook slechts globale aanwijzingen hiervoor. De BHV-normen voor het voortgezet onderwijs zoals die zijn afgesproken door de werkgevers- en werknemersorganisaties in het voortgezet onderwijs staan in de Arbocatalogus-VO. Hiermee krijgt u antwoord op wat uw school minimaal geregeld moet hebben.
De Risico-inventarisatie en -evaluatie is het uitgangspunt, de praktische invulling is afhankelijk van het schoolgebouw, de inrichting, de omvang van de organisatie, de omgeving en de bedrijfsvoering op de school.  

Aantal BHV'ers
Bij de vertaalslag van risicomanagement (RI&E) naar crisismanagement (BHV) moeten scholen het juiste aantal bedrijfshulpverleners vaststellen. Uitgangspunt is dat er voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn in de school; ook bij ziekte, vakanties en veranderde lesroosters. De samenstelling van het werknemers- en leerlingenbestand is ook van invloed op het aantal BHV’ers: jongere kinderen vragen bijvoorbeeld een andere inzet van de bedrijfshulpverleners dan oudere kinderen.