Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Verzuimcijfers 2015

Het ziekteverzuimpercentage bij het onderwijzend personeel is met 4,9% in 2015 gelijk gebleven aan 2014. Bij het onderwijs ondersteunend personeel is het ziekteverzuim in 2015 licht gestegen met 0,1 procentpunt naar 5,2%. Deze lichte stijging komt overeen met de landelijke trend; in Nederland steeg het ziekteverzuim van 3,8% in 2014 naar 3,9% in 2015 (CBS, 2016). Het extreem lage verzuim in 2014 (het laagste sinds 1996) werd toegeschreven aan de (slechte) economische situatie en de milde griepgolf (CBS, 2015).

Korte samenvatting
Uit de verzuimkengetallen in het voortgezet onderwijs blijkt dat het verzuim in 2015 nagenoeg gelijk is gebleven aan vorig jaar:

  • Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend personeel (OP) is in 2015 met 4,9% gelijk aan dat van 2014; voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) stijgt het ziekteverzuimpercentage licht van 5,1% in 2014 naar 5,2% in 2015.
  • De ziekmeldingsfrequentie is voor zowel het OP als het OOP in 2015 gelijk gebleven aan vorig jaar met 1,6 respectievelijk 1,3 ziekmeldingen per jaar.
  • De gemiddelde verzuimduur nam in 2015 af; bij het OP met één dag naar 12 ziekteverzuimdagen per jaar en bij het OOP met twee dagen naar 15 ziekteverzuimdagen per jaar.
  • Het nulverzuimpercentage (dat is het percentage werknemers dat zich niet ziek heeft gemeld in enig jaar) is in 2015 gedaald. Voor het OP van 47,8% naar 40,7% en voor OOP van 50,5% naar 45,4%. Daarmee komt het nulverzuim weer op het niveau van voor 2014 en lijkt 2014 een (positieve) uitschieter te zijn.

Verzuimcijfers per school
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO.

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken
In het rapport Verzuimcijfers 2015 voor het voortgezet onderwijs zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Meer informatie