VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Aanvullende analyse op de Veiligheidsmonitor 2016

vrijdag 29 september 2017 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Aanvullende analyse op de Veiligheidsmonitor 2016
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: Praktikon
Datum: September 2017

Uit de in december 2016 gepubliceerde Sociale Veiligheidsmonitor bleek dat 12% van de personeelsleden in het v(s)o zich niet veilig voelde op school. Dat was voor het Ministerie van OCW aanleiding om door Praktikon een aanvullende analyse te laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van dit gevoel. Van 10 factoren (op het niveau van de scholen en van de personeelsleden) is de mogelijke samenhang met de ervaren (on)veiligheid van het personeel geanalyseerd.

Conclusie van het onderzoek
Ondanks dat er voor een aantal factoren wel een samenhang gevonden is, hangen alleen het geslacht van de personeelsleden en de op de school aanwezige onderwijsvormen significant samen met het ervaren gevoel van (on)veiligheid. Alle onderzochte factoren samen verklaren voor (slechts) 7% de ervaren veiligheid. Daarmee biedt dit onderzoek weinig aanknopingspunten om dit probleem aan te pakken.

Leeftijd, sekse, etniciteit en functie

Uit de analyse blijkt dat mannen zich relatief veiliger voelen dan vrouwen en dat de jongste groep personeelsleden (tot en met 30 jaar) zich minder veilig voelt (14,5%) dan de groepen personeelsleden in de leeftijd 31-40 jaar (11,3%), en 51-60 jaar (9,6%). De andere leeftijdsgroepen van de personeelsleden verschillen niet in het percentage dat zich veilig voelt. Etniciteit en de functie (leerkrachten, conciërge, administratief medewerkers, en anders) hangen niet samen met de ervaren veiligheid.

Onderwijsvormen
De grote lijn van de resultaten is dat personeelsleden die op locaties werken waar uitsluitend op VWO niveau of de combinatie van VMBO/HAVO-niveau onderwijs aangeboden wordt, zich veiliger voelen dan de personeelsleden op scholen met uitsluitend VSO, PRO, en VMBO, of de combinatie tussen VMBO/HAVO/VWO. En dat leerkrachten die onderwijs geven aan de HAVO/VWO zich over het algemeen veiliger voelen dan leerkrachten die onderwijs verzorgen aan het speciaal onderwijs of het VMBO.

Locatie, denominatie en omvang van de school

Op het platteland voelt een hoger percentage personeelsleden zich veilig op scholen (90,7%) dan in de vier grote steden (83,8%). Als we kijken naar de denominatie van scholen dan voelen personeelsleden op reformatorische en katholieke scholen zich het meest veilig. Personeelsleden van de grootste scholen in termen van leerlingaantallen (meer dan 1.500 leerlingen) voelen zich over het algemeen het veiligst. Veiliger dan personeelsleden op de kleinere scholen met leerlingaantallen tot maximaal 1.000 leerlingen.

Sociaal veiligheidsbeleid en – sociale veiligheidsmaatregelen van de school
Om te onderzoeken in hoeverre het veiligheidsbeleid op de scholen samenhangt met de ervaren veiligheid zijn er vier groepen scholen samengesteld, gebaseerd op het percentage van negen aspecten van veiligheidsbeleid dat aanwezig is op een school: 20-40%, 40-60%, 60-80%, en 80-100%.
Vergelijking van de vier groepen wat betreft de ervaren veiligheid toont aan dat zowel alle personeelsleden gezamenlijk, als de leerkrachten apart, zich minder veilig voelen op scholen met een veiligheidsbeleid van 80-100% dan op scholen met een veiligheidsbeleid van 60-80%. Ze voelen zich echter even veilig als personeelsleden of leerkrachten op scholen met een lager veiligheidsbeleid dan 60-80%. De mate waarin er veiligheidsmaatregelen op een school aanwezig zijn, hangt niet samen met de ervaren veiligheid.