VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Analyse van de medewerkertevredenheid in het voortgezet onderwijs

dinsdag 8 september 2015 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: monitor van tevredenheidsaspecten in het voortgezet onderwijs (vo) uit het Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2014 (POMO 2014)
In opdracht van: Voion
Uitgevoerd door: CAOP Research
Datum rapport: september 2015    

CAOP Research heeft voor Voion een verdiepende analyse gemaakt van het Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2014 op het thema ‘Tevredenheid’. Doel van de analyse is antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:                 
 • Hoe tevreden is personeel in het voortgezet onderwijs?
 • Wat is het beeld van verschillende aspecten die de tevredenheid onder het personeel in het vo kunnen beïnvloeden? 
 • Welke van deze aspecten beïnvloeden de tevredenheid in het voortgezet onderwijs?  
 • Welke aspecten kunnen sociale partners en instellingen in het voortgezet onderwijs gebruiken om de tevredenheid in de onderwijsorganisatie(s) te verhogen?  
Voor het beantwoorden van deze vragen zijn beschrijvende analyses uitgevoerd, ANOVA analyses en regressieanalyses op in totaal 2.626 personeelsleden in het voortgezet onderwijs. Deze groep is onderverdeeld naar functie, geslacht, leeftijd, functieduur en betrekkingsomvang. Deze analyse richt zich op het monitoren van de medewerkertevredenheid onder zittend personeel in het voortgezet onderwijs (vo).  

Hoe tevreden is personeel in het vo?
Het merendeel van het personeel in het vo is tevreden met de baan (83%) en in iets mindere mate met de organisatie waarin ze werken (63%). Leraren zijn minder vaak tevreden met beide aspecten dan management of ondersteunend personeel. Men is het meest tevreden met de mate van zelfstandigheid, de werkinhoud en de samenwerking met collega’s. Het minst tevreden zijn vo-medewerkers met de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de informatievoorziening en communicatie in de organisatie.  

Welke aspecten beïnvloeden de tevredenheid in het vo?
De wijze van leidinggeven en de aandacht voor het persoonlijk welzijn blijken in alle gevallen van invloed op de tevredenheid. Bij de tevredenheid met de baan spelen ook tevredenheid met de organisatie, met de inhoud en hoeveelheid van het werk een rol net als tevredenheid met de samenwerking met collega’s, maar ook niet beïnvloedbare factoren zijn van invloed op baantevredenheid zoals de functie die men uitoefent, leeftijd en geslacht. Bij tevredenheid met de organisatie speelt vooral de tevredenheid met de informatievoorziening en communicatie een belangrijke rol. Ook de tevredenheid met de resultaatgerichtheid van de organisatie en de betrokkenheid bij de organisatie hebben invloed op de tevredenheid met de organisatie. Tot slot blijkt de functieduur samen te hangen met de tevredenheid met de organisatie. Als personeel langer in functie is, blijkt de tevredenheid met de organisatie af te nemen. Zij zijn dan ook minder vaak tevreden met de wijze van leidinggeven en de aandacht voor hun persoonlijk welzijn wat weer invloed heeft op tevredenheid.  

Aanbevelingen
Op basis van de analyses kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan aan sociale partners en vo-instellingen teneinde de tevredenheid in de onderwijsorganisatie(s) te verhogen: 
 • Leiderschap en aandacht voor persoonlijk welzijn
  De wijze van leidinggeven en de aandacht voor het persoonlijk welzijn zijn van invloed op zowel baantevredenheid als op de tevredenheid met de organisatie. Instellingen die de tevredenheid van medewerkers willen verhogen dienen hiervoor oog te hebben, zeker aangezien ongeveer een kwart van de medewerkers onvrede uit over deze aspecten. Daarnaast is ruimte voor verbetering bij de inrichting van de formele gesprekken. Bijna 15 procent van de werknemers in het vo is ontevreden over de formele gesprekken. Vooral het meetbaar maken van concrete afspraken en van resultaatafspraken is hierbij een aandachtspunt. In meer dan de helft van de gevallen worden geen concrete afspraken gemaakt en bijna een vijfde vindt de resultaatafspraken niet goed meetbaar.
 • Verbeter de informatievoorziening in de organisatie en verminder de regeldruk
  De informatievoorziening, resultaatgerichtheid en regeldruk zijn aspecten die van invloed zijn op de tevredenheid met de organisatie. Al deze aspecten zijn voor verbetering vatbaar. Om die reden dienen sociale partners en vo-instellingen die de tevredenheid willen verhogen zich zeker ook hierop te richten.
 • Aandacht voor inhoud en hoeveelheid werk en samenwerking
  Om de tevredenheid met de baan te beïnvloeden, zijn de werkhoeveelheid en de samenwerking met collega’s factoren waaraan sociale partners en instellingen in het vo aandacht kunnen schenken. Deze blijken namelijk net als de organisatie waar men werkt invloed te hebben op de baantevredenheid. Op al deze punten is ruimte voor verbetering, zo komt uit het onderzoek naar voren.
 • Extra aandacht voor tevredenheid van leraren en voor ontwikkeling ondersteunend personeel
  Ten opzichte van hun collega’s zijn leraren over de hele linie minder tevreden dan hun collega’s. Vooral extra aandacht is nodig voor de werkhoeveelheid en de ervaren administratieve lastendruk, maar ook voor het persoonlijk welzijn van leraren en voor de informatievoorziening in de organisatie. Ondersteunende werknemers voelen zich het minst betrokken bij de publieke zaak en ze zouden zich graag verder ontwikkelen. Een extra impuls gericht op de ontwikkeling van onderwijsondersteunend personeel zou mogelijk gecombineerd kunnen worden met activiteiten gericht op het vergroten van de betrokkenheid bij de publieke zaak.

 

Gerelateerde onderwerpen