Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2016-2017

vrijdag 1 december 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Betreft: Jaarrapport Arbeidsmarktbarometer bevat de vacatureontwikkeling in het po, vo en mbo
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: Ecorys en Dialogic
Datum uitgave rapport: 17 oktober 2017

De Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo bevat de vacatureontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De arbeidsmarktbarometer bevat niet alleen informatie over het aantal vacatures, maar laat ook de ontwikkeling zien.

Kerncijfers Voortgezet onderwijs 2015/2016

  Aantal 
vacatures 
 Aantal fte
(naar schatting)
 Vacature-
intensiteit
 Docenten  9.257          6.054       10,1%
 Directie  266             222  7,7%
 Ondersteuners  1.468      1.098  5,3%           
 Totaal          10.991  7.374  8,8%

Kijkend naar de ontstane vacature-intensiteiten zien we dat verhoudingsgewijs de meeste vacatures voor leraren verschijnen. Dit was vorig jaar ook het geval. In elke categorie is de intensiteit toegenomen. De totale vacature-intensiteit is ten opzichte van vorig jaar gestegen van 7,6% naar 8,8%.

Het aantal vo-vacatures ten opzichte van vorig jaar is met 16% gestegen. Opgesplitst naar functiecategorieën zien we dat er in de subcategorie directieleden relatief gezien de grootste stijging is geweest. Daar is het aantal gevonden vacatures (in FTE) met 38% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De stijgingen voor leraren en ondersteuners waren respectievelijk 17% en 11%. Vanwege het feit dat de meeste vacatures voor leraren zijn geweest, is de stijging absoluut gezien wel het grootst in die categorie.

Het aantal vacatures fluctueert over het schooljaar. Net als in voorgaande jaren zien we een piek over de periode april-mei-juni. Scholen zijn dan bezig hun formatie rond te krijgen voor het nieuwe schooljaar.

Ongeveer de helft van de vacatures in 2016-2017 ontstaat in de regio West. Ten opzichte van vorig jaar is het percentage vacatures in West-Nederland gedaald, maar dit is nog steeds verreweg de grootste categorie.

Directieleden krijgen meestal een aanstellingsomvang van meer dan 0.8 FTE (86,8% van de gevallen; vorig jaar was dit 96%). Voor leraren is dit bij 34,3% van de vacatures het geval. Voor ondersteuners ligt het percentage op 55,3%. Afgezien van de categorie ‘meer dan 0.8 FTE’ bij directieleden zijn de percentages weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Docenten Nederlands werden het meest gezocht binnen de docentvacatures, namelijk 1174 keer. Docenten wiskunde/rekenen werden ook veel gezocht, namelijk 1147 keer. Over het algemeen is de verdeling van de vacatures over de vakken zeer goed vergelijkbaar met vorig jaar.

De meeste vacatures voor ondersteuners in het vo betreffen (technisch) onderwijsassistenten. Dat was vorig jaar eveneens het geval15. De categorie begeleiding en zorg is ten opzichte van vorig jaar gedaald van de derde naar de vijfde plek.

De meeste vacatures voor docenten betreffen een tweedegraads bevoegdheid. Deze percentages zijn ongeveer gelijk aan die van vorig jaar.

In het vo wordt het onderwijzend personeel veel vaker een tijdelijke aanstelling geboden dan de andere functiecategorieën. Directieleden werd in het vo in 54% van de gevallen een vaste aanstelling aangeboden (vorig jaar nog 66%). Voor ondersteuners ligt dat op 15% (was vorig jaar 12%) en voor docenten op 7%(was vorig jaar 5%). Voor deze laatste beide functiecategorieën zien we dus een lichte stijging in het aandeel vacatures voor vaste aanstellingen.

Zie ook de Kamerbrief over lerarentekort van 28 november 2017