Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Arbeidsmarktramingen en leerlingenprognoses: regionaal en schoolspecifiek

woensdag 27 februari 2013 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: ResearchNed, CenterData, QDelft en Mooz
Datum onderzoek: 2012 en 2013

In de regio Utrecht is in 2012 door samenwerkende schoolbesturen een model ontwikkeld dat gedetailleerde informatie levert m.b.t. leerlingenprognoses en vraag en aanbod van leraren in de regio. Het ministerie van OCW heeft vervolgens met behulp van dit model rapporten laten opstellen voor acht knelpuntregio’s in Nederland. Op verzoek van Voion heeft OCW ook voor de overige regio’s dergelijke rapporten laten opstellen. Naast de regionale gegevens kunnen scholen ook hun schoolspecifieke gegevens bekijken.  

Wat opvalt in de rapporten is dat over de hele linie tekorten aan docenten worden verwacht in Nederland, dus ook in de zogenaamde krimpregio’s als Zuid-Limburg en Zeeland. Blijkbaar loopt de ontgroening (daling van leerlingenaantallen) en de vergrijzing (uittreden van pensioengerechtigden) niet synchroon. In de rapporten wordt inzicht gegeven in welke vakken met name tekorten zijn te verwachten.  

De rapporten met de leerlingenprognoses zijn opgesteld door ResearchNed, QDelft en Mooz (in verschillende samenstellingen). Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van eerdergenoemd rekenmodel dat door hen in 2012 in opdracht van het Regionaal Platform Utrecht is ontwikkeld. De rapporten over de vraag naar en aanbod van leraren vo voor de diverse regio’s zijn opgesteld door CentERdata. Zij hebben daarbij onder meer gebruik gemaakt van de rapporten met de leerlingenprognoses en het door CentERdata ontwikkelde simulatiemodel MIRROR.

U vindt alle rapporten bij Arbeidsmarkt > regionale gegevens