Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Behoud van allochtone docenten voor het voortgezet onderwijs

dinsdag 11 september 2012 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Betreft: onderzoek naar hoe de instroom en het behoud van allochtone docenten in het voortgezet onderwijs bevorderd kan worden.
Uitgevoerd door: CAOP Research
Datum: augustus 2012  

Uit interviews met twintig allochtone docenten en uit een enquête onder een beperkte groep allochtone en autochtone docenten en studenten blijkt dat de verschillen tussen allochtone en autochtone docenten t.a.v. de redenen om het onderwijs te verlaten niet geheel anders zijn. Door middel van een integrale aanpak van het verbeteren van HRM-beleid in het vo, moet nadrukkelijker aandacht worden gevraagd voor (overall) diversiteit op de werkvloer.

Speciaal
Verder blijkt uit het onderzoek dat zowel allochtone als autochtone jongeren vooral voor het onderwijs kiezen vanwege aard en inhoud van het werk en vanwege het gevoel dat het werk aansluit op de eigen persoonlijkheid. Specifiek voor allochtone studenten geldt dat zij zich in het onderwijs ‘speciaal’ behandeld voelen. Zij ervaren binnen de opleiding een kritischer beoordeling en voelen zich op hun stageplek minder gewaardeerd. Daarnaast willen ze vaker ondersteuning in de Nederlandse taal. Allochtone studenten vinden het belangrijk dat scholen goed omgaan met het thema diversiteit maar het is geen echte keuzereden.

Unieke inbreng
Allochtone docenten vinden het prettig om allochtone studenten te laten zien dat je iets kunt bereiken in de samenleving. Ook willen zij graag erkenning van hun unieke inbreng en vinden het belangrijk dat de school adequaat inspeelt op behoeften van allochtone leerlingen en ouders. Zij realiseren zich dat zij de professionalisering op het thema diversiteit kunnen bevorderen en dragen daar graag aan bij. Zij willen alleen daarbij niet worden ‘gereduceerd’ tot ‘allochtoon’. Daarnaast ervaren zij hun werkomgeving als minder open. Aan het begin van hun loopbaan missen zij ook goede begeleiding bij het signaleren van loopbaankansen. Terugkijkend op de opleiding zijn ze kritisch op de kwaliteit. Ze willen vooral een betere aansluiting tussen theorie en de lespraktijk. Er ontbreekt een goede voorbereiding op de lastige aspecten van het werk, zoals de omgang met 'moeilijke' ouders. Allochtone docenten benadrukken het belang van mensgericht en ondersteunend leiderschap, maar ook van een leider die het werk goed en efficiënt organiseert.  

Aanbevelingen
Om allochtone studenten te behouden voor het onderwijs kunnen lerarenopleidingen hen net als autochtone leerlingen beter voorbereiden op de positieve en negatieve kanten van het werk. Meer aandacht voor praktijkaspecten versterkt het gevoel van persoonlijke effectiviteit. Zowel autochtone als allochtone docenten hebben behoefte aan meer begeleiding op de werkvloer, bijvoorbeeld door een mentor. Door hen te koppelen aan ervaren collega’s leren zij de ongeschreven regels van de organisatie kennen en kunnen zij hun vragen kwijt. Daarnaast is het van belang een open klimaat te creëren waardoor er ruimte is voor verschillen, dat draagt bij aan de tevredenheid.